30 °C Athens, GR
02/10/2022

Πασχάλιος Ποιμαντορική Εγκύκλιος Μητροπολίτη Περιστερίου

Δημοσιεύθηκε: Κυριακή 2 / 5 / 2021 , 19:56 από news_room

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7η

Κλήμης

Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης

τῆς Ἱερᾶς καί Θεοσώστου Μητροπόλεως Περιστερίου

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2021

Πρός

ἅπαντα τόν Ἱερόν Κλῆρον

καί τόν εὐσεβῆ λαόν τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἐνταῦθα.

Ἀγαπητοί μου Πατέρες,

Εὐλογημένοι ἀδελφοί καί παιδιά μου “ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!”,

Προσέλθωμεν λαμπαδηφόροι, τῷ προϊόντι Χριστῷ ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς νυμφίῳ, καί συνεορτάσωμεν ταῖς φιλεόρτοις τάξεσι, Πάσχα Θεοῦ τό σωτήριον”. (Ἀναστάσιμος Κανόνας)

Ζήσαμε τή Μ. Ἑβδομάδα πού κυριαρχοῦσε τό πένθος καί φθάσαμε στήν “κλητή καί ἁγία ἡμέρα” τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ μας. Καί ὡς πνευματικός σας πατέρας καί Ἐπίσκοπος αἰσθάνομαι βαθειά τήν ἀνάγκη νά ἐπικοινωνήσω μέ τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ λαό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ἐτελείωσε πλέον ἡ κυριαρχία τοῦ θανάτου. Κατελύθη τό κράτος του καί συνετρίβη. “Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν ἄδου τήν καθαίρεσιν”.

Ἀπόψε τήν νύκτα τῆς Ἀναστάσεως τά πάντα φωτίζονται καί τά χείλη μας ψάλλουν τόν θριαμβευτικό ὕμνο τῆς νίκης κατά τοῦ θανάτου, τό “Χριστός Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν…”. Ἐνῶ ὁ μέγας τῆς Ἐκκλησίας μας ὑμνογράφος, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός μᾶς προσκαλεῖ νά προσέλθουμε στόν Ἀναστάντα Χριστό, κρατοῦντες στά χέρια μας λαμπάδες ἀναμμένες καί μαζί μέ τά τάγματα τῶν οὐρανίων ἀγγέλων νά ἑορτάσουμε τό Ἅγιο Πάσχα, πού ἔφερε τή Σωτηρία μας.

Οἱ Χριστιανοί, ὁ πιστός λαός τοῦ Θεοῦ ὑπακούουν σ’ αὐτή τήν πρόσκληση καί κρατᾶ κατά τίς Ἅγιες ἡμέρες τοῦ Πάσχα λαμπάδες ἀναμμένες μέ τό Φῶς τῆς Ἀναστάσεως καί γι΄ αὐτό ἀπόψε ὅλα φέγγουν, ὅλα φωτίζουν, ὅλα ἀστράφτουν.

Ὅμως μερικοί Χριστιανοί σταματοῦν μόνο στήν ἐξωτερική λαμπαδοφορία, στίς πασχαλινές λαμπάδες. Οἱ ἐξωτερικές λαμπάδες εἶναι τό σύμβολο τῆς λαμπάδας πού κρύβουμε στίς καρδιές μας. Εἶναι τό ἐσωτερικό φῶς ὅπως τονίζει ὁ Κύριος ὅταν μᾶς λέγει: “Οὕτω λαμψάτω τό φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τά καλά ἔργα καί δοξάσωσι τόν Πατέρα ὑμῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς”.

Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός δέν εἶναι τό συμβολικό, ἀλλά τό πραγματικό φῶς, εἶναι τό “Φῶς ἐκ Φωτός”. Μέ τήν ἐνανθρώπισή Του, τό Πάθος Του, τήν Ἀνάστασή Του, τήν εἰς τούς οὐρανούς Ἀνάληψή Του, φώτισε τήν ἀνθρώπινη φύση καί τήν θέωσε.

Ἑπομένως, ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος μέσῳ τῶν Ἁγίων Μυστηρίων ἑνώνεται μέ τόν Χριστό γίνεται καιομένη λαμπάδα. Ὁ Χριστιανός διά τοῦ Βαπτίσματος ἐνδύεται τόν ἴδιο τόν Χριστό. Διά τῆς Θείας Εὐχαριστίας τό Φῶς εἰσέρχεται στήν καρδιά του καί τότε ὅλος ὁ ἄνθρωπος (καρδιά, νοῦς, σῶμα) γίνεται λαμπάδα φωτεινή. Ὁ νοῦς του γίνεται νοῦς Χριστοῦ, δηλαδή φωτεινός. Τό σῶμα του γίνεται σῶμα Χριστοῦ, Ναός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἔτσι, ἡ καρδιά του ἀγαπᾶ ἀκόρεστα τόν Θεό καί ὅπως λέγει ὁ Ψαλμωδός “ἐδίψασεν ἡ ψυχή μου πρός τόν Θεόν τόν ζῶντα”. Ὁ Νοῦς του ἔχει διαρκῆ μνήμη Θεοῦ, κατά τά λόγια τοῦ Ἀποστόλου: “ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε”. Τό σῶμα φωτίζεται ἀπό τήν ὑπάρχουσα στίς καρδίες μας Θεία Χάρη καί φαίνεται ὅπως τό πρόσωπο τοῦ Πρωτομάρτυρος καί Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου “ὡσεί πρόσωπον Ἀγγέλου”. Ὅλος ὁ ἄνθρωπος γίνεται φωτεινή λαμπάδα, Φῶς ἐν Κυρίῳ”.

Ὅταν οἱ πιστοί ἀποκτήσουν τήν καθαρότητα τῆς καρδιᾶς καί τόν φωτισμό τοῦ νοῦ, τότε ὡς λαμπάδες ἀκτινοβολοῦν τόν Χριστό, ὁ Ὁποῖος ὑπάρχει μέσα στίς καρδιές τους. Εἶναι πρᾶοι, ἤρεμοι καί γαλήνιοι. Ἔχουν μέσα τους Φῶς καί αὐτό τό Φῶς σκορπίζουν. Περιπατοῦν “ὡς τέκνα φωτός” κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο. Εἶναι φωτεινά παραδείγματα, σύμφωνα μέ τήν ἐντολή τοῦ Κυρίου μας, “ὑμεῖς ἐστε τό φῶς τοῦ κόσμου”.

Πάσχα. Ἡμέρα χαρᾶς ἀνθρώπων καί Ἀγγέλων. Ἡμέρα φωτοχυσίας. Ἡμέρα Φωτός. Τά πάντα σήμερα “πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καί γῆ καί τά καταχθόνια”.

Ἐάν μείνουμε στά ἐξωτερικά φῶτα, ἡ λάμψη θά εἶναι μικρή, προσωρινή καί ἐπιφανειακή. Ἄς προχωρήσουμε λοιπόν! Τίς λαμπάδες πού κρατᾶμε στά χέρια μας, ἄς μᾶς ὑπενθυμίζουν ὅτι πρέπει νά εἴμαστε καί ἐμεῖς φῶς “υἱοί φωτός καί υἱοί ἡμέρας”.

Ἅς πλησιάσουμε τόν Ἀναστάντα Χριστό γιά νά λάβουμε “φῶς ἐκ τοῦ Ἀνεσπέρου Φωτός”. Ἄς λάβουμε φῶς καί ἄς ἀποφασίσουμε νά ζήσουμε μία φωτεινή ἐν Θεῷ ζωή. Ὁ Εὐαγγελιστῆς Ἰωάννης γράφει “ὁ Θεός φῶς ἐστί καί σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδεμία…”.

Πατέρες καί ἀδελφοί μου,

Αὐτό τό Φῶς τῆς Ἀναστάσεως εὔχομαι καί προσεύχομαι ὡς πνευματικός σας Πατέρας νά φωτίζει τίς καρδιές ὅλων μας, νά γλυκαίνει τή ζωή μας, μέσα στή ζοφερή ἀτμόσφαιρα τῆς σύγχρονης πραγματικότητας, πού ἡ φοβερά ἐπιδημία τόσο ἀπρόσμενα ἔφερε, ἀνατρέποντας τήν ζωή μας. Αὐτό τό φῶς τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ νά μᾶς ὁδηγεῖ σέ μία νέα ἐν Χριστῶ πορεία, ὥστε λαμπαδηφόροι νά περιπατοῦμε “ὡς τέκνα φωτός”!

Χριστός Ἀνέστη! – Ἀληθῶς Ἀνέστη!”.

Διάπυρος πρός τόν Ἀναστάντα Κύριον Εὐχέτης

ὁ Μητροπολίτης σας

Ακολουθήστε μας :

Σχετικά Άρθρα

Πανηγυρικός Δισαρχιερατικός Εσπερινός για τους Αγίους Πέτρο και Παύλο στην Λευκωσία

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Δευτέρα 8 / 2 / 2021 , 4:17 από news_room Πανηγυρικός Δισαρχιερατικός Εσπερινός για τους Αγίους Πέτρο και Παύλο στην Λευκωσία Ἐν ἐκκλησίᾳ πληθούσῃ, τελέσθηκε σήμερα, Κυριακή 28 Ιουνίου, δισαρχιερατικός πανηγυρικός εσπερινός με την ευκαιρία τής μνήμης των αγίων ενδόξων πρωτοκορυφαίων αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στον Ι.Ν. Αποστόλου Παύλου […]

Ανακοίνωση για τις προσλήψεις επικουρικών ιατρών στα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας όλης της χώρας

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Κυριακή 18 / 4 / 2021 , 22:17 από news_room Σχετικά με τις προσλήψεις επικουρικών ιατρών, διαφόρων ειδικοτήτων, στα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας όλης της χώρας, διευκρινίζεται ότι: Η διαδικασία πρόσληψης ιατρών είναι απλή. Κάθε Υγειονομική Περιφέρεια τηρεί κατάλογο αιτούντων ιατρών, ο οποίος επικαιροποιείται καθημερινά. Σε αυτό τον κατάλογο, […]

Pin It on Pinterest