31 °C Athens, GR
29/07/2021

Τελευταια Νέα
Ιερά Μητρόπολη Σικάγου : Συγχαρητήρια στην αθλήτρια Τζούντο Νεφέλη Παπαδάκη – Adologala.gr Ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας συμμετείχε στην Θ. Λειτουργία στο Μετόχι της Εκκλησίας της Αντιοχείας στην Μόσχα Μόσχα και Ουάσινγκτον συνεχίζουν τον διάλογο με στόχο τη σταθεροποίηση της σχέσης τους Κοινή Δήλωση από τη 3η Τριμερή Σύνοδο Κορυφής μεταξύ Ελλάδας – Ιορδανίας – Κύπρου ΙΣΑ: Οδηγίες προστασίας των πολιτών από τις υψηλές θερμοκρασίες Μ. Χρυσοχοΐδης: Καινοτόμος δράση συνέργειας Αστυνομίας και Δήμου Καλαμάτας το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Αυτοψία κλιμάκιου του Κινήματος Αλλαγής στις πληγείσες από την πυρκαγιά περιοχές του δήμου Διονύσου Διαδικτυακή συνομιλία της Προέδρου της Βουλής κας Αννιτας Δημητρίου με τον Πρόεδρο της Ιταλικής Βουλής των Αντιπροσώπων Ολυμπιακοί Αγώνες – Τόκιο : Ο ελληνικός απολογισμός της ημέρας (28/7) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συμμετείχε στις εργασίες της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής Κύπρου – Ελλάδας – Ιορδανίας, στην Αθήνα

Η ακολουθία του Νυμφίου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Δημοσιεύθηκε: Δευτέρα 26 / 4 / 2021 , 23:53 από news_room

Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, 12ης/25ης Ἀπριλίου 2021, ἐτελέσθη ἡ Ἀκολουθία τοῦ Α΄ Νυμφίου εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

Κατά τήν Ἀκολουθίαν ταύτην καί αὐτήν τῆς Μεγάλης Δευτέρας καί Μεγάλης Τρίτης, ἡ Ἐκκλησία προβάλλει εἰς τούς πιστούς αὐτῆς τόν Κύριον ὡς Νυμφίον τῶν ψυχῶν αὐτῶν, μετά τοῦ Ὁποίου καλοῦνται νά ἑνωθοῦν μυστικῶς καί «κεκαθαρμέναις διανοίαις» καί νενεκρωμένοι ἐκ τῶν παθῶν νά βιώσουν τό σωτήριον Πάθος του Σταυροῦ καί τήν λαμπροφόρον ἔνδοξον Ἀνάστασιν.

Τῆς κατανυκτικῆς Ἀκολουθίας ταύτης προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συμπροσευχομένων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων καί μετεχόντων ὀλίγων πιστῶν ἐντοπίων οὐχί δέ προσκυνητῶν, μή ἐλθόντων, λόγῳ τῶν συνεπειῶν τοῦ covid- 19, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα.

Πρός τό τέλος τῆς ἀκολουθίας ταύτης, ὁ Μακαριώτατος ὡμίλησε διά τοῦ κάτωθι κηρύγματος Αὐτοῦ:

«Ἰδού, ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός· καί μακάριος ὁ δοῦλος, ὅν εὑρήσει γρηγοροῦντα· ἀνάξιος δέ πάλιν ὅν εὑρήσει ρᾳθυμοῦντα· βλέπε οὖν ψυχή μου, μή τῷ ὕπνῳ κατενεχθῇς, ἵνα μή τῷ θανάτῳ παραδοθῇς καί τῆς βασιλείας ἔξω κλεισθῇςἀλλά ἀνάνηψον κράζουσαἍγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός διά τῆς Θεοτόκου ἐλέησον ἡμᾶς».

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Εὐλαβεῖς Χριστιανοί,

Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάς τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἄρχεται διά τῆς μνείας τοῦ μακαρίου Ἰωσήφ τοῦ Παγκάλου καί τῆς ὑπό τοῦ Κυρίου καταραθείσης καί ξηρανθείσης συκῆς.

Καί τοῦτο, διότι ὁ Ἰωσήφ ὁ Πάγκαλος λαμβάνεται εἰς τύπον τοῦ ΧριστοῦὩς γνωστόν, ὁ Ἰωσήφ ἦτο υἱός τοῦ Πατριάρχου Ἰακώβ ἑνδέκατος· ὅστις φθονηθείς ὑπό τῶν ἰδίων ἀδελφῶν καί εἰς λάκκον βληθείςεἶτα πωληθείς εἰς ἀλλοφύλους καί ὑπ’ ἐκείνων πάλιν πωληθείς εἰς Αἴγυπτον καί διά τήν σωφροσύνην Αὐτοῦ συκοφαντηθείς καί εἰς φυλακήν καταδικασθείς καί τελευταῖον ἐξαχθείς ἐκ τῆς φυλακῆς μετά δόξης πολλῆς, τιμηθείς ὡς βασιλεύς καί γενόμενος κύριος πάσης τῆς Αἰγύπτου καί σιτοδότης παντός τοῦ λαοῦδιά τούτων πάντων ἐτύπωσεν εἰς ἑαυτόν τά πάθη καί τήν μετά ταῦτα δόξαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀναφέρει ὁ Συναξαριστής αὐτοῦ.

Ἡ ὑπό τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καταρασθεῖσα καί ξηρανθεῖσα συκῆ εἰκόνιζε τήν Συναγωγήνἡ ὁποία μή ἔχουσα τόν ἀπαιτούμενον καρπόν τῆς ἀρετῆς καί τῆς εὐσεβείας, ἐγυμνώθη πάσης χάριτος πνευματικῆς διά τῆς κατάρας τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ δέ ὑμνῳδός ἔχων κατά νοῦν τόν Ἰωσήφ τόν Πάγκαλονὁ ὁποῖος εἶναι εἰς τύπον Χριστοῦμακαρίζει τόν δοῦλον τόν γρηγοροῦντα, τοὐτέστιν τόν ἐπαγρυπνοῦντα διά τήν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς αὐτοῦἈντιθέτως, ὁ ὑμνῳδός θεωρεῖ ἀνάξιον τόν δοῦλον τόν ρᾳθυμοῦντα, δηλονότι τόν ἀμελοῦντα καί μή φροντίζοντα διά τήν ψυχήν αὐτοῦΟὗτος ὁ ρᾴθυμος δοῦλος ὁμοιάζει μέ τήν ἄκαρπον συκῆν, διό καί εἶναι καταδεδικασμέος εἰς τήν ἀπώλειαν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ.

Ἡ ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία, ἀγαπητοί μουμᾶς καλεῖ διά τοῦ ὑμνῳδοῦ αὐτῆς, λέγουσα «ἀνάνηψον ψυχή μουκράζουσα· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός. «Ἀνάνηψον»,  δηλαδή σύνελθε ἀπό τήν μέθην τῶν ἀνοήτων καί βλαβερῶν ἐπιθυμιῶν καί πράξεων, ἀλλά καί ἀπό τόν σκοτισμόν τῆς διανοίας ἐκ τῆς πλάνης καί τῶν νόθων διδαγμάτωνκατά τόν Ζιγαβηνόν καί Οἰκουμένιον, (Β’ Τιμ. 2,26).

Τό τῆς Ἐκκλησίας κάλεσμα εἰς ἀνάνηψιν καί βεβαίως ἐγρήγορσιν ἰσχύει μέχρις ὑστάτης στιγμῆς καί ὥρας, πλήν ὅμως ὁ Κύριος ἐγγύςπροειδοποιεῖ ὁ θεῖος Παῦλος, (Φιλιπ. 4,5) καί παραγγέλλει λέγων: «Τό λοιπόν ἀδελφοίὅσα ἐστίν ἀληθῆὅσα σεμνάὅσα δίκαιαὅσα ἁγνάὅσα προσφιλῆὅσα εὔφημαεἴ τις ἀρετή καί εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε· ἅ καί ἐμάθετε καί παρελάβετε καί ἠκούσατε καί εἴδετε ἐν ἐμοίταῦτα πράσσετε· καί ὁ Θεός τῆς εἰρήνης ἔσται μεθ’ ὑμῶν», (Φιλιπ. 4,8).

Ἀκούσωμεν καί πάλινἀγαπητοί μου, τῆς φωνῆς τοῦ Παύλου καί τῶν ἁγίων Θεοφόρων Πατέρων, «ὁ Κύριος ἐγγύς», «Χριστός γάρ ἐπείγεται τοῦ παθεῖν ἀγαθότητι καταδέχεται ἀναρτηθῆναι ἐν ξύλῳ τοῦ σῶσαι τόν ἄνθρωπον»Ἡμεῖς δέ μετά τοῦ ὑμνῳδοῦ εἴπωμεν: «τῆς ξηρανθείσης συκῆς διά τήν ἀκαρπίαν, τό ἐπιτίμιον φοβηθέντες ἀδελφοίκαρπούς ἀξίους τῆς μετανοίαςπροσάξωμεν Χριστῷτῷ παρέχοντι ἡμῖν τό μέγα ἔλεος».

Εὐλογημένη Μεγάλη Ἑβδομάδα τῶν σεπτῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ καί Καλόν ΠάσχαἈμήν».

Ακολουθήστε μας :

Σχετικά Άρθρα

Πανελλαδικές 2021 : Την Παρασκευή οι βαθμολογίες των ειδικών μαθημάτων – Adologala.gr

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Παρασκευή 16 / 7 / 2021 , 1:14 από news_room Οι βαθμοί των ειδικών μαθημάτων και οι βαθμοί επίδοσης στις πρακτικές δοκιμασίες των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ θα ανακοινωθούν αύριο Παρασκευή, 16 Ιουλίου, στις 11 π.μ., σύμφωνα το Υπουργείο Παιδείας. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να ενημερωθούν για τη βαθμολογία […]

Εξεδήμησε προς Κύριον ο Πατριάρχης Σερβίας Ειρηναίος – Νοσηλευόταν δύο εβδομάδες σε στρατιωτικό νοσοκομείο Covid-19

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Παρασκευή 20 / 11 / 2020 , 16:04 από adologala.gr Σε ηλικία 90 ετών έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό την Παρασκευή ο Πατριάρχης  Σερβίας κυρός Ειρηναίος, ο οποίος νοσηλευόταν εδώ και δύο εβδομάδες στο στρατιωτικό νοσοκομείο αναφοράς για κορονοϊό, “Karaburma” του Βελιγραδίου. Την είδηση ανακοίνωσε το Πατριαρχείο Σερβίας, […]

Pin It on Pinterest