22 °C Athens, GR
13/05/2021

Τελευταια Νέα
To «Άδολο Γάλα» γίνεται εβδομαδιαία ενημερωτική πύλη ειδήσεων – ADOLOGALA.GR Ο Πρωθυπουργός του Μαυροβουνίου Ζντράβκο Κριβοκάπιτς επισκέφθηκε τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο – Τι συζήτησαν «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»: Από σήμερα η υποβολή δηλώσεων για τον Μάιο Υπ. Παιδείας: Το πρόγραμμα των Πανελληνίων ΗΠΑ-Έκθεση για τις θρησκευτικές ελευθερίες: Θετική στάση της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στην εβραϊκή κοινότητα Συναγερμός για ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ Τέλος στα SMS – Μέτρα χαλαρώνουν και άλλα αίρονται – Πώς θα γίνονται οι μετακινήσεις στα νησιά & την επαρχία Είκοσι & Επτά έτη από την προς κύριον εκδημία του μητροπολίτη Διδυμοτείχου κυρού Κωνσταντίνου Πούλου Μητροπολίτης Μόρφου: «Ούτε έχω εμβολιαστεί μέχρι σήμερα, ούτε σκοπεύω να το κάνω στο μέλλον» Μία Γέφυρα Μουσικής πάνω από την Συγγρού Vol. 6 – Live YouTube premiere την Πέμπτη 20 Μαΐου 2021 στις 21:00 Ιεροσόλυμα : Ο Πατριάρχης Θεόφιλος στην εκδήλωση προς τιμήν της Ημέρας της Νίκης στην έδρα του Ρώσου Πρέσβη

Η ακολουθία του Νυμφίου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Δημοσιεύθηκε: Δευτέρα 26 / 4 / 2021 , 23:53 από news_room

Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, 12ης/25ης Ἀπριλίου 2021, ἐτελέσθη ἡ Ἀκολουθία τοῦ Α΄ Νυμφίου εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

Κατά τήν Ἀκολουθίαν ταύτην καί αὐτήν τῆς Μεγάλης Δευτέρας καί Μεγάλης Τρίτης, ἡ Ἐκκλησία προβάλλει εἰς τούς πιστούς αὐτῆς τόν Κύριον ὡς Νυμφίον τῶν ψυχῶν αὐτῶν, μετά τοῦ Ὁποίου καλοῦνται νά ἑνωθοῦν μυστικῶς καί «κεκαθαρμέναις διανοίαις» καί νενεκρωμένοι ἐκ τῶν παθῶν νά βιώσουν τό σωτήριον Πάθος του Σταυροῦ καί τήν λαμπροφόρον ἔνδοξον Ἀνάστασιν.

Τῆς κατανυκτικῆς Ἀκολουθίας ταύτης προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συμπροσευχομένων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων καί μετεχόντων ὀλίγων πιστῶν ἐντοπίων οὐχί δέ προσκυνητῶν, μή ἐλθόντων, λόγῳ τῶν συνεπειῶν τοῦ covid- 19, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα.

Πρός τό τέλος τῆς ἀκολουθίας ταύτης, ὁ Μακαριώτατος ὡμίλησε διά τοῦ κάτωθι κηρύγματος Αὐτοῦ:

«Ἰδού, ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός· καί μακάριος ὁ δοῦλος, ὅν εὑρήσει γρηγοροῦντα· ἀνάξιος δέ πάλιν ὅν εὑρήσει ρᾳθυμοῦντα· βλέπε οὖν ψυχή μου, μή τῷ ὕπνῳ κατενεχθῇς, ἵνα μή τῷ θανάτῳ παραδοθῇς καί τῆς βασιλείας ἔξω κλεισθῇςἀλλά ἀνάνηψον κράζουσαἍγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός διά τῆς Θεοτόκου ἐλέησον ἡμᾶς».

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Εὐλαβεῖς Χριστιανοί,

Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάς τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἄρχεται διά τῆς μνείας τοῦ μακαρίου Ἰωσήφ τοῦ Παγκάλου καί τῆς ὑπό τοῦ Κυρίου καταραθείσης καί ξηρανθείσης συκῆς.

Καί τοῦτο, διότι ὁ Ἰωσήφ ὁ Πάγκαλος λαμβάνεται εἰς τύπον τοῦ ΧριστοῦὩς γνωστόν, ὁ Ἰωσήφ ἦτο υἱός τοῦ Πατριάρχου Ἰακώβ ἑνδέκατος· ὅστις φθονηθείς ὑπό τῶν ἰδίων ἀδελφῶν καί εἰς λάκκον βληθείςεἶτα πωληθείς εἰς ἀλλοφύλους καί ὑπ’ ἐκείνων πάλιν πωληθείς εἰς Αἴγυπτον καί διά τήν σωφροσύνην Αὐτοῦ συκοφαντηθείς καί εἰς φυλακήν καταδικασθείς καί τελευταῖον ἐξαχθείς ἐκ τῆς φυλακῆς μετά δόξης πολλῆς, τιμηθείς ὡς βασιλεύς καί γενόμενος κύριος πάσης τῆς Αἰγύπτου καί σιτοδότης παντός τοῦ λαοῦδιά τούτων πάντων ἐτύπωσεν εἰς ἑαυτόν τά πάθη καί τήν μετά ταῦτα δόξαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀναφέρει ὁ Συναξαριστής αὐτοῦ.

Ἡ ὑπό τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καταρασθεῖσα καί ξηρανθεῖσα συκῆ εἰκόνιζε τήν Συναγωγήνἡ ὁποία μή ἔχουσα τόν ἀπαιτούμενον καρπόν τῆς ἀρετῆς καί τῆς εὐσεβείας, ἐγυμνώθη πάσης χάριτος πνευματικῆς διά τῆς κατάρας τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ δέ ὑμνῳδός ἔχων κατά νοῦν τόν Ἰωσήφ τόν Πάγκαλονὁ ὁποῖος εἶναι εἰς τύπον Χριστοῦμακαρίζει τόν δοῦλον τόν γρηγοροῦντα, τοὐτέστιν τόν ἐπαγρυπνοῦντα διά τήν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς αὐτοῦἈντιθέτως, ὁ ὑμνῳδός θεωρεῖ ἀνάξιον τόν δοῦλον τόν ρᾳθυμοῦντα, δηλονότι τόν ἀμελοῦντα καί μή φροντίζοντα διά τήν ψυχήν αὐτοῦΟὗτος ὁ ρᾴθυμος δοῦλος ὁμοιάζει μέ τήν ἄκαρπον συκῆν, διό καί εἶναι καταδεδικασμέος εἰς τήν ἀπώλειαν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ.

Ἡ ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία, ἀγαπητοί μουμᾶς καλεῖ διά τοῦ ὑμνῳδοῦ αὐτῆς, λέγουσα «ἀνάνηψον ψυχή μουκράζουσα· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός. «Ἀνάνηψον»,  δηλαδή σύνελθε ἀπό τήν μέθην τῶν ἀνοήτων καί βλαβερῶν ἐπιθυμιῶν καί πράξεων, ἀλλά καί ἀπό τόν σκοτισμόν τῆς διανοίας ἐκ τῆς πλάνης καί τῶν νόθων διδαγμάτωνκατά τόν Ζιγαβηνόν καί Οἰκουμένιον, (Β’ Τιμ. 2,26).

Τό τῆς Ἐκκλησίας κάλεσμα εἰς ἀνάνηψιν καί βεβαίως ἐγρήγορσιν ἰσχύει μέχρις ὑστάτης στιγμῆς καί ὥρας, πλήν ὅμως ὁ Κύριος ἐγγύςπροειδοποιεῖ ὁ θεῖος Παῦλος, (Φιλιπ. 4,5) καί παραγγέλλει λέγων: «Τό λοιπόν ἀδελφοίὅσα ἐστίν ἀληθῆὅσα σεμνάὅσα δίκαιαὅσα ἁγνάὅσα προσφιλῆὅσα εὔφημαεἴ τις ἀρετή καί εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε· ἅ καί ἐμάθετε καί παρελάβετε καί ἠκούσατε καί εἴδετε ἐν ἐμοίταῦτα πράσσετε· καί ὁ Θεός τῆς εἰρήνης ἔσται μεθ’ ὑμῶν», (Φιλιπ. 4,8).

Ἀκούσωμεν καί πάλινἀγαπητοί μου, τῆς φωνῆς τοῦ Παύλου καί τῶν ἁγίων Θεοφόρων Πατέρων, «ὁ Κύριος ἐγγύς», «Χριστός γάρ ἐπείγεται τοῦ παθεῖν ἀγαθότητι καταδέχεται ἀναρτηθῆναι ἐν ξύλῳ τοῦ σῶσαι τόν ἄνθρωπον»Ἡμεῖς δέ μετά τοῦ ὑμνῳδοῦ εἴπωμεν: «τῆς ξηρανθείσης συκῆς διά τήν ἀκαρπίαν, τό ἐπιτίμιον φοβηθέντες ἀδελφοίκαρπούς ἀξίους τῆς μετανοίαςπροσάξωμεν Χριστῷτῷ παρέχοντι ἡμῖν τό μέγα ἔλεος».

Εὐλογημένη Μεγάλη Ἑβδομάδα τῶν σεπτῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ καί Καλόν ΠάσχαἈμήν».

Ακολουθήστε μας :

Σχετικά Άρθρα

Με το πρότυπο SIR2014 πιστοποιήθηκε το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Παρασκευή 8 / 1 / 2021 , 15:39 από news_room Με το πρότυπο Sound Industrial Relations 2014 (SIR2014) πιστοποιήθηκε το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), δημόσιο πανεπιστήμιο και το μοναδικό στην Κύπρο που προσφέρει σπουδές αποκλειστικά εξ αποστάσεως, πιστό στη δέσμευσή του για ορθή και αποτελεσματική […]

Παραβάσεις : Πρόσωπα του Ήρωα – Το Θεατρικό Αναλόγιο του ΚΠΙΣΝ  σε σκηνοθετική επιμέλεια Έκτορα Λυγίζου

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Τετάρτη 31 / 3 / 2021 , 2:32 από news_room Παραβάσεις: Πρόσωπα του Ήρωα Το Θεατρικό Αναλόγιο του ΚΠΙΣΝ  σε σκηνοθετική επιμέλεια Έκτορα Λυγίζου  -τελευταία παράσταση της φετινής θεματικής- Κυριακή 4 Απριλίου Στρατηγού Μακρυγιάννη Απομνημονεύματα: H πολιορκία της Ακροπόλεως Live streaming από τον Φάρο του ΚΠΙΣΝ Την Κυριακή 4 […]

Pin It on Pinterest