27 °C Athens, GR
30/09/2023

Τελευταια Νέα
Απόψεις: Με σύστημα κερδοφορίας μεταναστευτικής βίζας στην ΕΕ θα έρθει ελπίδα σε ξένους που πιθανόν να πνιγούν στα νερά της Μεσογείου Απόψεις: Ρωσίδα κατάσκοπος δήλωνε στο Ληξιαρχείο ότι ήθελε την ίδια ώρα που μητέρες και παιδιά πληρώνουν έως και 8500€ Οι «Θερμοπύλες» του Έβρου 15 ερωτήσεις & απαντήσεις για τις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές Ολοένα και περισσότεροι νέοι εμπλέκονται στον πόλεμο συμμοριών στη Σουηδία Η ανάπλαση από τον δήμο Αθηναίων του πάρκου στα Κουντουριώτικα Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στη Βουδαπέστη Συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου με την Δήμαρχο Πεντέλης Μητρόπoπολη Καστορίας: Έναρξη Νεανικών δραστηριοτήτων Η Honda παρουσιάζει τον πρώτο της κινητήρα V8 – τη νέα Honda Marine BF350 στο Boat Show της Γένοβας Ομαδική αγωγή κατά του γαλλικού κράτους και του «συστημικού ρατσισμού» Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του ελικοπτέρου που κατέπεσε

Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος: «Ο Θεός εν Χριστώ, προσέλαβε τον άνθρωπο και κατέστησε αυτόν μέτοχο της Θεότητας Αυτού»

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Κ.Κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ 2020

Δημοσιεύθηκε: Τετάρτη 21 / 12 / 2022 , 16:51 από news_room

Ἀγαλλιάσθω οὐρανός, γῆ εὐφραινέσθω

ὅτι ἐτέχθη ἐπί γῆς ὁ ἀμνός τοῦ Θεοῦ,

παρέχων τῷ κόσμῳ τήν ἀπολύτρωσιν.

(Κάθισμα Ὄρθρου Χριστουγέννων).

Χαίρει καί ἀγάλλεται σήμερον ἅπαν τό ἀνθρώπινον γένος. Εὐφραίνεται σκιρτῶσα πᾶσα ἡ κτίσις. Ἑορτάζει καί πανηγυρίζει ὁλόκληρος ἡ οἰκουμένη, καθότι «τά ἀνήκουστα ἠκούσθη», τά ἀπ’ αἰῶνος σεσιγημένα ἐφανερώθη. Ποῖα τά ἀνήκουστα ταῦτα, διά τά ὁποῖα «ἀκουτισθεῖσα χορεύει ἡ οἰκουμένη»; Εἶναι ἡ χαρμόσυνος ἀγγελία ὅτι αἱ ἐπαγγελίαι τοῦ Θεοῦ ἐπηληθεύθησαν. Ὅτι αἱ ὁράσεις τῶν προφητῶν ἐκτυπώτερον ἐφανερώθησαν, αἱ προσδοκίαι τῶν ἐθνῶν ἐξεπληρώθησαν.

Ἐξ ἄκρας φιλανθρωπίας Αὐτοῦ ὁ Θεός κατῆλθεν εἰς τήν γῆν, διά νά ἀνεβάσῃ τόν ἄνθρωπον εἰς τόν οὐρανόν. Ὁ Θεός ἐν Χριστῷ προσέλαβε τήν ἀνθρωπίνην φύσιν ἡμῶν. Προσέλαβε τόν ἄνθρωπον καί κατέστησεν αὐτόν ἀσυγχύτως μέτοχον τῆς Θεότητος Αὐτοῦ, «κοινωνόν θείας φύσεως» (Β΄ Πέτρ. 1,4). Ἐν χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ ἡ Ἐκκλησία εὐχαριστιακῶς ψάλλει: «Λύτρωσιν ἀπέστειλεν ὁ Θεός τῷ λαῷ Αὐτοῦ». Ὁ τά πάντα πληρῶν Θεός, «ὅτε ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου ἐξαπέστειλε τόν Υἱόν Αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπό νόμον, ἵνα ἡμεῖς τήν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν», (Γαλ. 4,4-5). Οὗτος «ὑπάρχων ἐν μορφῇ Θεοῦ, ἐκένωσεν ἑαυτόν μορφήν δούλου λαβών καί εὑρέθη σχήματι ὡς ἄνθρωπος» (Φιλιπ. 2, 6-8) κατά τόν οὐρανοβάμονα ἀπόστολον Παῦλον.

Κατά τόν ἱερόν Χρυσόστομον (Ὁμιλ. εἰς κατά Ματθ. 3,13), «κατεδέχθη νά κυοφορηθῇ ἐν μήτρᾳ παρθενικῇ καί νά προέλθῃ ἐκεῖθεν μετά τῆς ἡμετέρας φύσεως», κατά δέ τόν ἅγιον Κύριλλον Ἀλεξανδρείας: «ὁ Μονογενής Λόγος τοῦ Θεοῦ κεκοινώνηκε αἵματος καί σαρκός, τουτέστι γέγονεν ἄνθρωπος καί σάρκα λαβών καί ἰδίαν αὐτήν ποιησάμενος, ἐγεννήθη σαρκικῶς διά τῆς ἁγίας καί Θεοτόκου Μαρίας» (PG 77, 1205A). Κατά τόν αὐτόν Πατέρα τοῦτο ὅλον γέγονεν, «ὁ Θεός δηλαδή ἐπεδήμησεν εἰς τήν γῆν, διά νά καταστήσῃ τόν ἄνθρωπον πολίτην τοῦ οὐρανοῦ καί νά τόν συνάψῃ εἰς τούς οὐρανίους χορούς, διά τοῦτο καί ἡμεῖς ὀφείλομεν νά προσφέρωμεν εἰς τόν Θεόν, ὁ Ὁποῖος μᾶς ἐτίμησεν, ὡς δικαίαν ἀμοιβήν τήν σεμνότητα τῶν ἔργων, τήν φιλαλληλίαν, τήν φιλοξενίαν, τήν ἀγάπην, τήν φιλαδελφίαν» (PG 77, 4690).

Τό ὑπερφυές τοῦτο μυστήριον τῆς σαρκώσεως, ἐνανθρωπήσεως καί κατά σάρκα γεννήσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου Θεοῦ, ἐφανερώθη εἰς τούς ἀνθρώπους τοπικῶς καί ἱστορικῶς, εἰς τόπον καί χρόνον, εἰς Βηθλεέμ τήν Ἁγίαν, εἰς τό ἀπέριττον τοῦτο Σπήλαιον, καί ἐπί μοναρχίας Καίσαρος Ὀκταβιανοῦ Αὐγούστου. Ἐφανερώθη οὐχί εἰς τούς τότε ἰσχυρούς τῆς γῆς, ἐργάτας τῆς δυνάμεως, τῆς βίας καί τῆς ἀσεβείας ἀλλά εἰς ἁπλοῦς καί ἀδόλους ἀνθρώπους. Εἰς σοφούς ἐρευνητάς τούς σύμπαντος ὁδηγουμένους ὑπό οὐρανοδρόμου ἀστέρος καί εἰς ποιμένας ὁδηγουμένους ὑπό ἀγγέλων ψαλλόντων, «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ. 2, 14). Οὗτοι κληθέντες καί προσελθόντες, πεσόντες προσεκύνησαν, «εἶδον γάρ ἐν τῷ σπηλαίῳ βρέφος κείμενον τόν Ἄναρχον».

Τήν ἐπαγγελίαν ταύτην τοῦ Θεοῦ, «εἰρήνην ἐπί γῆς καί εὐδοκίαν ἐν ἀνθρώποις», τήν ὁποίαν οἱ ἄγγελοι εὐηγγελίσθησαν ἐξ οὐρανοῦ, ἔφερεν ἐπί τῶν ὤμων Αὐτοῦ ὁ ἐν Βηθλεέμ σαρκί τεχθείς Βασιλεύς καί καθ’ ὅλον τόν ἐπί τῆς γῆς ἔνσαρκον βίον Αὐτοῦ. Ἐθεράπευσεν ἀσθενεῖς, ἔθρεψε πεινῶντας, ἀνέστησεν νεκρούς. Λόγοις καί ἔργοις ἐδίδαξε τήν εἰρήνην, τήν ἀγάπην ἔτι καί πρός τούς ἐχθρούς καί παρέδωκεν ὡς παρακαταθήκην εἰς τούς ἀποστόλους Αὐτοῦ καί τήν Ἐκκλησίαν, τήν ὁποίαν ἐξηγόρασε διά τοῦ ἰδίου Σταυρικοῦ αἵματος. Ἀφ’ ἡμερῶν τῆς ἐκ νεκρῶν Ἀναστάσεως καί Ἀναλήψεως Αὐτοῦ εἰς τούς οὐρανούς, ἡ Ἐκκλησία ὑπακούουσα εἰς τήν ἐντολήν Αὐτοῦ κηρύττει τόν λόγον Αὐτοῦ «ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς» (Πραξ. 1,8) καί ὑπομιμνῄσκει εἰς τούς ἀνθρώπους ὅτι ζῶντες ἐπί γῆς «ἔχουν τό πολίτευμα αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς» (Φιλιπ. 3,20), εἶναι προωρισμένοι οὐχί νά πολεμῶσιν ἀλλήλους ἐν «ἅρμασι καί ἵπποις», οὐχί νά αἱματοκυλίωνται εἰς τήν γῆν σφάττοντες ἀλλήλους ἀνηλεῶς, ἀλλά νά ἀνέρχωνται εἰς τόν οὐρανόν .

Εἰς τήν ἁγιαστικήν διακονίαν ταύτην Χριστῷ τῷ Θεῷ καί τῷ λαῷ Αὐτοῦ ἡ τοπική Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων ἐνισχύεται καί ἐξ αὐτῶν τῶν ἁγίων τόπων τῆς κατά σάρκα ἐμφανείας Αὐτοῦ, σιωπηλῶν ἀλλά ἀψευδῶν μαρτύρων τοῦ προσώπου καί τοῦ ἔργου Αὐτοῦ. Ἐξ αὐτοῦ τοῦ τόπου τῆς κατά σάρκα γεννήσεως Αὐτοῦ, Βηθλεέμ τῆς Ἁγίας καί τοῦ Θεοδέγμονος Σπηλαίου καί τῆς Κωνσταντινείου καί Ἰουστινιανείου Βασιλικῆς ταύτης τῆς Γεννήσεως, κηρύττει εἰς τό χριστεπώνυμον πλήρωμα αὐτῆς εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί ὁπουδήποτε καί εἰς τούς εὐλαβεῖς προσκυνητάς τῆς περιόδου τοῦ Δωδεκαημέρου, ὅτι καί πάλιν, «τά σύμπαντα σήμερον χαρᾶς πληροῦνται, Χριστοῦ γεννηθέντος ἐκ τῆς Παρθένου».

Ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει Βηθλεέμ, Χριστούγεννα 2022.

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ΄

Πατριάρχης Ἱεροσολύμων

Σχετικά Άρθρα

Τα νέα μέτρα για τις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων παρουσίασε η Δ. Μιχαηλίδου

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Σάββατο 29 / 8 / 2020 , 1:57 από Τα νέα μέτρα της κυβέρνησης για την προστασία των ηλικιωμένων που διαμένουν σε Μονάδες Φροντίδας παρουσίασε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, που ξεκίνησε ευχαριστώντας τους εργαζόμενους στις δομές αυτές για την φροντίδα που έδειξαν και συνεχίζουν να […]

H Mικρασία της κυρα-Δόμνας - Αφιέρωμα στα 10 χρόνια από το θάνατο της Δόμνας Σαμίου

H Mικρασία της κυρα-Δόμνας – Αφιέρωμα στα 10 χρόνια από το θάνατο της Δόμνας Σαμίου

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Τετάρτη 5 / 10 / 2022 , 8:00 από news_room Σάββατο 22 Οκτωβρίου | 20:30 στην Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη – Η προπώληση έχει αρχίσει Η μικρασιάτισσα Δόμνα Σαμίου (1928-2012) έκανε γνωστή τη μουσική του τόπου της στο πανελλήνιο. Στη συναυλία «Η Μικρασία της Κυρα-Δόμνας», που παρουσιάζεται το Σάββατο 22 […]

Pin It on Pinterest