19 °C Athens, GR
22/03/2023

Τελευταια Νέα
Απόψεις: Ρωσίδα κατάσκοπος δήλωνε στο Ληξιαρχείο ότι ήθελε την ίδια ώρα που μητέρες και παιδιά πληρώνουν έως και 8500€ Σε αργία ο κληρικός της Ι.Μ. Ρεθύμνης, Πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Σαρρής O Μπάιντεν αφήνει ξανά να εννοηθεί πως θα είναι υποψήφιος το 2024 Στις ράγες ξανά τρένα και προαστιακός Επίσημη επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Λιθουανία Να κτυπήσουν πάλι ελεύθερα οι καμπάνες των εκκλησιών μας στα κατεχόμενα Σεισμός 4,6 βαθμών βόρεια-βορειοανατολικά της Αμφιλοχίας Με επιτυχία η εκδήλωση της νεότητας για την εορτή της 25ης Μαρτίου 1821 στη Μητρόπολη Πειραιώς Ο Δ΄ Κατανυκτικός Εσπερινός στον Άγιο Κωνσταντίνο Λαρίσης Συμμετοχή του Υπουργού Γεωργίας στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ Παρακολούθηση της Γ΄ Στάσης των Χαιρετισμών από μαθητές της Νέας Αλικαρνασσού Παραιτήθηκε ο υπουργός Πετρελαίου της Βενεζουέλας, εν μέσω επιχείρησης κατά της διαφθοράς

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δηλώνει ανήσυχος για τα εκκλησιαστικά θέματα στην Ιερουσαλήμ – Adologala.gr

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δηλώνει ανήσυχος για τα εκκλησιαστικά θέματα στην Ιερουσαλήμ - Adologala.gr

Δημοσιεύθηκε: Δευτέρα 13 / 6 / 2022 , 4:01 από news_room

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δηλώνει ανήσυχος για τα εκκλησιαστικά θέματα στην Ιερουσαλήμ – Adologala.gr

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ κ.κ. Θεόφιλος Γ’ ὑπεδέχθη εἰς τό Πατριαρχεῖον τήν Παρασκευήν, 10ην Ἰουνίου 2022, τόν ἐξοχώτατον κ. Hady Amr, Ἀναπληρωτήν Γραμματέα Ἰσραηλινῶν-Παλαιστινιακῶν Ὑποθέσεων καί Τύπου καί Δημοσίας Διπλωματίας.

Ἀφ’ οὗ ὁ ἐξοχώτατος κ. Amr μετέφερε τήν ἀνησυχίαν τοῦ Προέδρου τῶν ΗΠΑ κ. Τζό Μπάϊντεν διά τά προβλήματα καί τάς προκλήσεις πού ἀντιμετωπίζουν αἱ Ἐκκλησίαι τῶν Ἁγίων Τόπων, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Θεόφιλος Γ’ ἐτόνισεν ὅτι οἱ ἐν Ἱεροσολύμοις Χριστιανοί εὑρίσκονται ὑπό πίεσιν, λόγῳ τῶν συστηματικῶν προσπαθειῶν τῶν Ἰσραηλινῶν ἐξτρεμιστῶν νά ἐξαλείψουν τήν Χριστιανικήν παρουσίαν ἀπό τήν Ἁγίαν Πόλιν.

Ὁ Μακαριώτατος προσέθεσεν ὅτι αἱ Ἐκκλησίαι τῶν Ἁγίων Τόπων εἶναι συσπειρωμέναι εἰς τήν προσπάθειαν νά διατηρήσουν τήν αὐθεντικήν Χριστιανικήν κληρονομίαν καί παρουσίαν εἰς τήν Ἱερουσαλήμ παρ’ ὅλας τάς προκλήσεις, τάς ὁποίας προβάλλουν αἱ ἐξτρεμιστικαί Ἰσραηλιναί ὀργανώσεις.

Ὁ Μακαριώτατος ἀργότερον ὡμίλησεν ἐπίσης διά τό πῶς ὁ ἀμφίβολος νομικός ἀγών τῆς ἐξτρεμιστικῆς ὀργανώσεως Ateret Cohanim διά τήν κατάληψιν τοῦ Imperial Hotel εἰς τήν Πύλην τοῦ Δαβίδ ἐνέχει πιθανόν κίνδυνον διά τήν εἴσοδον τῆς Χριστιανικῆς Συνοικίας καί διά τό Προσκυνηματικόν Καθεστώς (Status Quo) τῆς Πόλεως, καθώς εἶναι ἡ κυρία εἴσοδος διά τούς χριστιανούς προσκυνητάς πρός τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, τόν Πανάγιον Τάφον καί πρός κτίρια ἄλλων Ἐκκλησιῶν. Μέ τήν ἀπόφασιν τοῦ δικαστηρίου ὑπέρ τῆς Ateret Cohanim αὐτήν τήν ἑβδομάδα, ὁ Μακαριώτατος προσέθεσεν ὅτι πᾶσαι αἱ νόμιμοι διαδικασίαι ἔχουν ἐξαντληθῆ. Παρά τήν ἄδικον ἀπόφασιν ταύτην, αἱ Ἐκκλησίαι παραμένουν σταθεραί εἰς τήν δέσμευσίν των νά ὑποστηρίξουν τούς σημερινούς ἐνοικιαστάς τῶν ἀκινήτων καί εἰς τό ὅραμα διά μίαν πολυθρησκευτικήν καί πολυεθνικήν Ἱερουσαλήμ, παρά τάς ἐνεργείας τῆς Ateret Cohanim. Ὁ Μακαριώτατος προσέθεσεν ὅτι κινδυνεύουν καί αἱ Χριστιανικαί περιουσίαι εἰς τήν Νέαν Πύλην, καθώς αἱ Τοπικαί Ἀρχαί προωθοῦν σημαντικάς ἀλλαγάς εἰς τήν περιοχήν.

Εἰς τήν συνάντησιν ταύτην ἐπεσημάνθη ὅτι τά σχέδια τῆς Ἰσραηλινῆς Οἰκολογικῆς Ἀρχῆς Φύσεως καί Πάρκου, πού ἐνεργοῦν συμφώνως μέ τήν Ἰσραηλινήν ἐξτρεμιστικήν ὁμάδα Elad, προσεπάθησαν νά ἐπεκτείνουν τό Ἐθνικόν Πάρκον τῶν Τειχῶν τῆς Ἱερουσαλήμ εἰς τό Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν. Ὁ Πατριάρχης Θεόφιλος ἐξήγησεν ὅτι τό σχέδιον αὐτό θά περικυκλώσῃ ἐξ ὁλοκλήρου ἤ ἐν μέρει εἴκοσι Χριστιανικούς χώρους αὐθαιρέτως, δίχως συνεννόησιν μέ τάς Ἐκκλησίας, μέ τελικόν ἀποτέλεσμα εἰς τήν οὐσίαν τήν κατάσχεσιν καί τήν ἐθνικοποίησιν Χριστιανικῶν Ἱερῶν Τόπων. Ὁ Μακαριώτατος ἐτόνισεν ὅτι, μολονότι τό σχέδιον ἀπεσύρθη, ἀναμένεται νά προταθῇ καί πάλιν ἐντός τοῦ τρέχοντος ἔτους, ὅπερ προκαλεῖ περαιτέρω δυσφορίαν εἰς τάς Ἐκκλησίας.

Ἐπιπλέον, ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ὡμίλησε διά τούς περιορισμούς, οἱ ὁποῖοι ἐπιβάλλονται εἰς τήν ἐλευθερίαν τῶν Χριστιανῶν πιστῶν, καθ’ ἥν στιγμήν δέν ὑπάρχει διά τάς ἐπιθέσεις μέ θρησκευτικά κίνητρα κατά τῶν Χριστιανῶν ἡ ἀνάλογος Ἀστυνομική ἐπιβολή, πρᾶγμα τό ὁποῖον δημιουργεῖ ἀτμόσφαιραν φόβου καί ἐκφοβισμοῦ πρός ὅσους ἐπιθυμοῦν νά ἀσκήσουν τήν πίστιν των ἐλευθέρως εἰς τήν Ἱερουσαλήμ. Ὁ Μακαριώτατος εἶπεν ὅτι ἐφέτος κατά τό Μέγα Σάββατον εἰς τήν Τελετήν τοῦ Ἁγίου Φωτός ἡ Ἀστυνομία τῆς Ἱερουσαλήμ περιώρισε τούς προσκυνητάς καί τούς ἐντοπίους Χριστιανούς νά εἰσέλθουν εἰς τήν Χριστιανικήν Συνοικίαν, ἐμποδίζουσα τήν πρόσβασιν εἰς τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Παναγίου Τάφου. Τάς περισσοτέρας φοράς ἡ Ἀστυνομία ἐχρησιμοποίησεν ἀνεπίτρεπτον βίαν, διά νά ἀποτρέψῃ τούς πιστούς ἀπό τό νά ἐπισκεφθοῦν τό προσκύνημά των.

Ὁ Μακαριώτατος προσέθεσεν ὅτι αἱ ἐπιθέσεις κατά Χριστιανῶν καί κληρικῶν ὑπό ἐξτρεμιστῶν Ἰσραηλινῶν ἔχουν αὐξηθῆ εἰς τήν Ἱερουσαλήμ, καθώς καί οἱ βανδαλισμοί κατά τῶν ἐκκλησιαστικῶν περιουσιῶν καί ἡ λεκτική καί σωματική κακοποίησις ἐναντίον ἱερέων ἔχει καταστῇ ὅλον καί περισσότερον συνηθισμένη, ἰδιαιτέρως κατά τό ἑσπέρας ἑκάστου Σαββάτου. Ὁ Μακαριώτατος ἐξήγησεν ὅτι ἡ αὐξανομένη ἐπιθετικότης τῶν ἐξτρεμιστῶν Ἰσραηλινῶν εἶναι πιό ἐμφανής εἰς τό Ὄρος Σιών, ὅπου τό Ἀββαεῖον τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί τό Ὀρθόδοξον τμῆμα τοῦ λόφου τῆς Ἁγίας Σιών ἀποτελοῦν συχνά στόχον. Τήν περασμένην Δευτέραν, 6ην Ἰουνίου, ἠπείλησαν ἕνα φύλακα τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἐκκλησίας ὅτι θά καύσουν τούς ὀφθαλμούς αὐτοῦ διά σιγαρέττων (τσιγάρων) καί εἶπον εἰς αὐτόν, ὅτι θά τόν εὑροῦν καί θά τόν ἐξολοθρεύσουν, ἐπειδή προσεπάθησε νά προστατέψῃ τήν Χριστιανικήν περιουσίαν. Οὖτοι εἶπον ὅτι ἡ Ἀστυνομία σπανίως ἐρευνᾷ τά περιστατικά αὐτά εἰς τοσοῦτον βαθμόν, ὥστε πολλοί κληρικοί δέν ἀναφέρουν ἐγκλήματα, ἐπειδή αἱ Ἀρχαί ἐπιβολῆς τοῦ νόμου ἐθελοτυφλοῦν τόσο συχνά.

Ἀνταπαντῶν, ὁ ἐξοχώτατος κ. Amr ἐδήλωσεν ὅτι τό Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ ἐνδιαφέρεται διά τήν Χριστιανικήν κληρονομίαν καί παρουσίαν εἰς τούς Ἁγίους Τόπους μέ ἰδιαιτέραν ἀνησυχίαν διά τό θέμα τῆς Χριστιανικῆς περιουσίας εἰς τήν Πύλην τοῦ Δαβίδ εἰς τήν Ἱερουσαλήμ. Ὁ ἐξοχώτατος κ. Amr ἐπεσήμανεν ἐπίσης τό ἐνδιαφέρον τοῦ Προέδρου Μπάϊντεν νά συναντηθῇ μέ Ἀρχηγούς Ἐκκλησιῶν, διά νά ἀκούσῃ τάς ἀνησυχίας αὐτῶν, κατά τήν ἐπικειμένην ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς τήν περιοχήν.

Ακολουθήστε μας :

Σχετικά Άρθρα

Συνάντηση με τους πληγέντες από την πυρκαγιά γεωργούς είχε ο Υπουργός Γεωργίας

Συνάντηση με τους πληγέντες από την πυρκαγιά γεωργούς είχε ο Υπουργός Γεωργίας

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Πέμπτη 29 / 7 / 2021 , 15:59 από news_room Συνάντηση με τους πληγέντες από την πυρκαγιά γεωργούς είχε ο Υπουργός Γεωργίας Στόχος να αποζημιωθούν το συντομότερο δυνατό Συνάντηση με εκπροσώπους των γεωργών που επλήγησαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε στις 3 Ιουλίου 2021 σε ορεινές περιοχές των επαρχιών […]

Κυριακή των Αγίων Πατέρων στην Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Τήν Κυριακή 13 Ἰουνίου, τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τελέσθηκε Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ναυπάκτου, ὅπου καί ἐτέθησαν πρός προσκύνηση ἱερά λείψανα τῶν ἁγίων Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως τοῦ Ἰατροῦ καί θαυματουργοῦ καί τοῦ ἁγίου Ἰουστίνου τοῦ νέου Ὁμολογητοῦ (Πόποβιτς). Στόν Ἱερό […]

Pin It on Pinterest