30 °C Athens, GR
09/08/2022

Τελευταια Νέα
Drones στη διάθεση του Τμήματος Δασών για τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών Η Ελλάδα «Αγαπημένη Χώρα» στα αμερικανικά ταξιδιωτικά βραβεία «The Trazees» 2022 Κροατία: Δημοσιογράφος έσωσε τον Όρμπαν από φουσκωτό που βούλιαζε Πολυαρχιερατικός Εσπερινός & Θεία Λειτουργία για τον Άγιο Νικάνορα στη Καστοριά – Adologala.gr Η Εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας – Adologala.gr Τρείς μήνες «συγκεκριμένος τουρισμός» για να στηρίξει την χώρα για άλλους εννέα Η εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού στο Πορτ Σαϊντ της Αιγύπτου – Adologala.gr Πατριαρχικό Ιερό Μνημόσυνο του Αλεξανδρείας Θεόδωρου στον Εθνάρχη, Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Μακάριο – Adologala.gr Λαμπρά εορτάστηκε η Μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού σε Λέρο και Κάλυμνο – Adologala.gr Πατριαρχείο Βουλγαρίας: Η Εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού στη Φιλιππούπολη – Adologala.gr

Τελετή πανηγύρεως της ευρείας θετικής επιρροής των Χριστιανών στην Αγία Γή

Τελετή πανηγύρεως της ευρείας θετικής επιρροής των Χριστιανών στην Αγία Γή

Δημοσιεύθηκε: Παρασκευή 10 / 12 / 2021 , 23:34 από news_room

Ἀποστολή ἀπό τό Ἑλληνικόν Ὀρθόδοξον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ὑπό τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον καί μέ τήν συνοδείαν τῶν Ἀρχηγῶν τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἱερουσαλήμ διωργάνωσε μικράν δεξίωσιν εἰς τό ξενοδοχεῖον Imperial εἰς τήν Πύλην τοῦ Δαβίδ, διά νά πανηγυρίσουν τόν στόχον τῆς εὐρείας θετικῆς ἐπιρροῆς τῶν Χριστιανῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί νά ἀπευθύνουν ἔκκλησιν διά τήν προστασίαν τῆς Χριστιανικῆς Συνοικίας εἰς τήν Παλαιάν Πόλιν τῶν Ἱεροσολύμων.

Διαρκούσης τῆς προσφώνησεώς Του, ὁ Πατριάρχης τῆς Ἁγίας Πόλεως ὑπεγράμμισεν ὅτι ἡ διοργάνωσις αὐτή τῆς τελετῆς εἰς τό ξενοδοχεῖον Imperial στοχεύει εἰς τό νά στείλῃ ἕν σαφές μήνυμα εἰς τόν κόσμον, ὅτι τό Πατριαρχείον δέν θά παραιτηθῇ καί δέν θά ὑποχωρήσῃ ἀπό τοῦ νά ἐξασκήσῃ τό θεόσδοτον δικαίωμά του νά ὑπερασπίζηται τήν ἰδιοκτησίαν του· νά δείξῃ ὅτι ὁ ἀγών τῆς ὑπερασπίσεως τῆς ἰδιοκτησίας εἰς τήν Πύλην τοῦ Δαβίδ εἶναι ἕν ὑπαρξιακόν θέμα διά τό Ἑλληνορθόδοξον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων καί ὅτι ὅλαι αἱ Ἐκκλησίαι τῆς Ἁγίας Γῆς στηρίζουν τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων εἰς αὐτήν τήν μάχην.

Ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατριάρχης Θεόφιλος ὁ Γ’ εἶπε: «οἱ ριζοσπαστικοί εἶναι ἡ πραγματική ἀπειλή, ἐπειδή εἰς τάς χεῖράς των ἡ Χριστιανική Κοινότης εἰς τά Ἱεροσόλυμα ὑποφέρει ἐγκλήματα μίσους, καθώς ὑφίσταται καί ὑπούλους τακτικάς ἐκφοβισμοῦ καί συστηματικάς ἀποπείρας νά μειώσουν τήν ἱκανότητα τῶν Χριστιανῶν νά παραμείνουν εἰς τάς ἱστορικάς αὐτῶν ἑστίας καί συνοικίας».

«Αἱ διαρκεῖς προσπάθειαι ἡμῶν διά τήν εὐημερίαν ὅλου τοῦ λαοῦ μας ἄνευ διακρίσεως ἐγείρει προκλήσεις καί ἀπειλάς ἐναντίον τῆς Χριστιανικῆς Κοινότητος, ὁλοέν καί περισσότερον σοβαράς καί ἀνησυχητικάς.   Ἐκ μιᾶς τοιαύτης δραστηριότητος ἀπειλεῖται ὄχι μόνον ἡ Χριστιανική Κοινότης, ἀλλά καί ἡ σταθερότης καί ἡ ὑγιεία ὁλοκλήρου τῆς Κοινωνίας ἡμῶν».

«Ὁ ἀριθμός τῶν Χριστιανῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν ἔχει μειωθῆ εἰς ἱστορικῶς χαμηλά ἐπίπεδα, λόγῳ τοῦ ὅτι οὗτοι ἐξωθοῦνται   μακράν τῶν ἑστιῶν αὐτῶν ὑπό ποικίλων παραγόντων, οἰκονομικῶν δυσκολιῶν, ἀπωλείας εὐκαιριῶν, γραφειοκρατικῶν προκλήσεων βίας καί βανδαλισμοῦ ἰδιοκτησίας. Οἱ Χριστιανοί τώρα ἀποτελοῦν τό 1% τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Ἁγίας Γῆς, ἔναντι τοῦ 12% πρό ἑνός αἰῶνος».

Τήν δεξίωσιν παρηκολούθησαν οἱ Γενικοί Πρόξενοι τῶν Εὐρωπαϊκῶν κρατῶν εἰς Ἱεροσόλυμα, Ἑλλάδος, Γαλλίας καί τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου. Ἡ θερμή ἀτμόσφαιρα τῆς σεμνῆς δεξιώσεως προσείλκυσε λαόν ἀπό τήν χριστιανικήν Κοινότητα τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων, ὁ  ὁποῖος λαός εἶχε τήν εὐκαιρίαν νά συγχαρῇ τούς Ἀρχηγούς τῶν Ἐκκλησιῶν ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων καί νά δείξῃ τήν ὑποστήριξίν του εἰς τό Πατριαρχεῖον εἰς τόν ἀγῶνα αὐτοῦ τῆς ὑπερασπίσεως τῆς ἰδιοκτησίας εἰς τήν Πύλην τοῦ Δαβίδ, συμπεριλαμβανομένου τοῦ φιλοξενοῦντος τήν δεξίωσιν ξενοδοχείου Imperial.

Ἡ δεξίωσις ἤρχισε μέ σύντομον προσφώνησιν τοῦ ἐνοικιαστοῦ τοῦ ξενοδοχείου κ. Abu Al-Walid Dajani, ὁ ὁποῖος ηὐχαρίστησε ὅλους τούς συμμετέχοντας, ἰδιαιτέρως τήν Α.Θ.Μ. τόν Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον διά τήν ἀμείωτον στήριξιν πρός τό ξενοδοχεῖον εἰς τόν συνεχῆ ἀγῶνά του ἐναντίον τῶν Ἰσραηλινῶν ριζοσπαστικῶν ὁμάδων, αἱ ὁποῖαι στοχεύουν εἰς τήν ἐκκένωσιν τῆς ἰδιοκτησίας.

Ἅμα τῷ τέλει τῶν λόγων, οἱ Ἀρχηγοί τῶν Ἐκκλησιῶν ἀντήλλαξαν Χριστουγεννιάτικους χαιρετισμούς μέ τούς Προξένους, ὑπογραμμίζοντες τήν σπουδαιότητα τοῦ πανηγυρισμοῦ καί τῆς ἀγαλλιάσεως ἐκ τῆς ἑορτῆς τῆς  Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, καί κατανοοῦντες τά διδάγματα, τά ὁποῖα μας διδάσκει ἡ Γέννησις τοῦ Χριστοῦ, ἀντιλαμβανόμενοι τάς ἀνθρωπιστικάς ἀξίας τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ.

Τελετή πανηγύρεως της ευρείας θετικής επιρροής των Χριστιανών στην Αγία Γή Τελετή πανηγύρεως της ευρείας θετικής επιρροής των Χριστιανών στην Αγία Γή Τελετή πανηγύρεως της ευρείας θετικής επιρροής των Χριστιανών στην Αγία Γή Τελετή πανηγύρεως της ευρείας θετικής επιρροής των Χριστιανών στην Αγία Γή Τελετή πανηγύρεως της ευρείας θετικής επιρροής των Χριστιανών στην Αγία Γή Τελετή πανηγύρεως της ευρείας θετικής επιρροής των Χριστιανών στην Αγία Γή

Ακολουθήστε μας :

Σχετικά Άρθρα

Αγιασμός σε καθέλκυση ιστιοφόρου από τον Μητροπολίτη Μάνης

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Τετάρτη 9 / 6 / 2021 , 1:11 από news_room Προσκληθείς ο Σεβ. Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος Γ’ στην καθέλκυση καινούργιου ηλεκτρικού ιστιοφόρου με το όνομα «BRIZO» στο λιμάνι του Γυθείου υπό του κ. Π. Θωμάκου, μετέβη το απόγευμα της Τρίτης 8/6/21 και τέλεσε αγιασμό αναγνώσας και την ειδική […]

Σήμερα στο Γηροκομείο Πειραιώς θα εμβολιαστεί ο Μητροπολίτης Σεραφείμ

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Παρασκευή 15 / 1 / 2021 , 3:09 από news_room Εμβολιασμός κατά του COVID – 19 θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021, στις 11:30 τόσο στο νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, όσο και στους τροφίμους του Γηροκομείου Πειραιώς. Για συμβολικούς λόγους πρώτος θα εμβολιαστεί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.Σεραφείμ, […]

Pin It on Pinterest