Τελευταια Νέα
Απόψεις: Ρωσίδα κατάσκοπος δήλωνε στο Ληξιαρχείο ότι ήθελε την ίδια ώρα που μητέρες και παιδιά πληρώνουν έως και 8500€ Πέθανε σε ηλικία 76 ετών ο Γιάννης Φλωρινιώτης Οικουμενικός: «Η χριστιανική μαρτυρία θα ήταν περισσότερο αποτελεσματική εάν οι Χριστιανοί ήμασταν ενωμένοι» Ευχές του Πατριάρχη Αλεξανδρείας στον Μητροπολίτη Πολωνίας Σάββα 15 Ιουνίου στην ΕΡΤ η τηλεοπτική αναμέτρηση μεταξύ των αρχηγών των κοινοβουλευτικών κομμάτων Παράδοση Ιερών Λειψάνων από τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόδωρο στον Μητροπολίτη Μιχαλουπόλεως Γεώργιο Η εορτή του Αγίου Πνεύματος στον Καθεδρικό Ναό της Αδελαΐδος προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στο ετήσιο Φεστιβάλ του Αγίου Παύλου Hempstead Νέας Υόρκης ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος Αθηνών Ιερώνυμος: Το οι­κο­λο­γικό πρό­βλημα χρει­ά­ζε­ται να αν­τι­με­τω­πι­στεί πο­λυ­πα­ρα­γον­τικά και με τη συ­νερ­γα­σία ό­λων Η εορτή της Πεντηκοστής στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Απεβίωσε ο δημοσιογράφος Γιώργος Γεωργίου

Μήνυμα της Α. Θ. Παναγιότητος, Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου προς την 28ην Γενική Συνέλευση της Διακοινοβουλευτικής Συνελεύσεως της Ορθοδοξίας

Φωτογραφίες: Νίκος Μαγγίνας / Οικουμενικό Πατριαρχείο

Δημοσιεύθηκε: Σάββατο 24 / 7 / 2021 , 15:09 από news_room

Μήνυμα της Α. Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου προς την 28ην Γενικήν Συνέλευσιν της Διακοινοβουλευτικής Συνελεύσεως της Ορθοδοξίας

Ο Παναγιότατος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως και Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης συνέταξε μήνυμα πρός την 28η Γενική Συνέλευση της Διακοινοβουλευτικής Συνελεύσεως της Ορθοδοξίας στην οποία ο κ.κ. Βαρθολομαίος σημειώνει: « Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε, πάλιν ἐρῶ χαίρετε! Μὲ ἀμέριστον ἐνδιαφέρον καὶ μὲ τὴν ὀφειλομένην προσοχὴν παρακολουθοῦντες πάντοτε ἀπὸ τὸ ἐν Κωνσταντινουπόλει Σεπτὸν Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τὴν ὅλην δραστηριότητα καὶ τὰς εὐγενεῖς πρωτοβουλίας τῆς ὑμετέρας «Διακοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως τῆς Ὀρθοδοξίας», οὐ παύομεν δεόμενοι τοῦ Κυρίου Παντοκράτορος ὑπὲρ ὑμῶν καὶ τοῦ σπουδαίου ἔργου ὑμῶν, ὡς καὶ ὑπὲρ τῶν Κοινοβουλίων καὶ τῶν Κρατῶν ἅτινα ἐκπροσωπεῖτε, ἀπονέμοντες ὑμῖν ἑκάστοτε τὴν Πατριαρχικὴν ἡμῶν εὐλογίαν καὶ εὐχήν, ἐν ἀγάπῃ ἐκτενεῖ καὶ βαθείᾳ. Ἤδη συνέρχεσθε εἰς τὴν ἁγιοτόκον καὶ εὔανδρον Κρήτην, ἐξέχουσαν καὶ ἱστορι-κὴν Ἐπαρχίαν τοῦ καθ’ ἡμᾶς ἁγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχικοῦ Θρόνου, συγκρο-τοῦντες τὴν 28ην Γενικὴν Συνέλευσιν ὑμῶν, κεντρικὸν ἔχουσαν θέμα τὸ ἄκρως ἐπίκαι-ρον καὶ βαρυσήμαντον: «Τὸ μέλλον τοῦ κόσμου, τὸ μέλλον τῆς Εὐρώπης μετὰ τὴν πανδημία». Ἀπὸ τοῦ ἀγρυπνοῦντος μαρτυρικοῦ Φαναρίου σᾶς καλωσορίζομεν εἰς τὸ κανονικὸν ἔδαφος ἡμῶν, χαιρετίζομεν ἐγκαρδίως τὴν σύναξίν σας καὶ εὐλογοῦμεν τὰς ἐργασίας αὐτῆς».

Στην συνέχεια του μηνύματος του τονίζει: «Ὁλη ἡ ἀνθρωπότης ὑφίσταται ἀπὸ ἑνὸς καὶ ἡμίσεως ἔτους τὸν φρικαλέον καὶ βροτολοιγὸν λοιμὸν τοῦ Covid-19 καὶ τῶν ποικίλων καὶ πολυωνύμων μεταλλάξεων αὐτοῦ. Θρῆνος ἠκούσθη ἐν Ραμᾷ! Ὑπὲρ τὰ τέσσερα ἑκατομμύρια οἱ νεκροὶ καὶ περὶ τὰ διακόσια ἑκατομμύρια οἱ νοσοῦντες συνάνθρωποι ἡμῶν παγκοσμίως, ἐνῷ πολλοὶ τῶν ἀποθεραπευομένων ἐξακολουθοῦν ἐπὶ μακρὸν νὰ ὑποφέρουν ἀπὸ διάφορα σοβαρὰ δευτερογενῆ προβλήματα ὑγείας, σωματικῆς καὶ ψυχικῆς. Ὁ πόνος εἶναι ἀπερίγρα-πτος, ἡ θλίψις δυσπαραμύθητος, τὰ δάκρυα ἀείρροα εἰς κάθε γωνίαν τῆς Οἰκουμένης. Ἡ κανονικότης τοῦ βίου ἔχει ἀνατραπῆ, τόσον εἰς προσωπικόν, ὅσον καὶ εἰς κοινωνικὸν καὶ κρατικὸν καὶ διακρατικὸν ἀκόμη ἐπίπεδον! Ἀποχωρισμοί, ἀποκλεισμοί, ἀπομονώ-σεις, ἀναστολὴ ἐμπορικῶν, ἐκπαιδευτικῶν, οἰκονομικῶν, περιηγητικῶν, τεχνικῶν, καλλιτεχνικῶν, ψυχαγωγικῶν καὶ ἐπιστημονικῶν, ἐν πολλοῖς, δραστηριοτήτων, γυρί-ζουν ὀδυνηρῶς εἰς τὰ ὀπίσω τοὺς δείκτας τοῦ ὡρολογίου μὲ ἀπροσμετρήτους ζημίας, ὄχι μόνον ὑλικάς! Οὐδὲ αὐτὸς ὁ ἐκκλησιαστικὸς καὶ λειτουργικὸς βίος τῶν πιστῶν ἔμεινεν ἀνεπηρέαστος! Οἱ πιστοὶ ἐβίωσαν καὶ ἀκόμη πολλαχοῦ βιώνουν στέρησιν τῆς εὐχαριστιακῆς των συνάξεως καὶ μεταλήψεως τῶν Θείων, βιώνουν ἀληθῆ πνευματικὸν λιμόν. Ἐνῷ ὁ λιμὸς ὁ ὑλικὸς ἀκολουθεῖ κατὰ πόδας τὸν λοιμὸν τῆς πανδημίας, κυρίως εἰς τὰς οἰκονομικῶς χαμηλοτέρας κοινωνικὰς τάξεις ὅλων τῶν χωρῶν, καὶ ὄχι μόνον τῶν πενεστέρων τοῦ λεγομένου Τρίτου Κόσμου. Διὰ τὰς τελευταίας ταύτας Χώρας, αἱ ὁποῖαι στεροῦνται καὶ πόρων καὶ ὑποδομῶν, φρονοῦμεν ὅτι αἱ εὐρωστότεραι οἰκονομι-κῶς καὶ ἰατροφαρμακευτικῶς ἐπαρκέστεραι Χῶραι ὀφείλουν νὰ ἐπιδείξουν ἀμελητὶ ηὐξημένην ἀλληλεγγύην, κυρίως προμηθεύουσαι αὐτὰς δωρεὰν ἱκανὰς ποσοτήτας ἐμβολίων καὶ θεραπευτικῶν σκευασμάτων. Οἱ ἁρμόδιοι ἰατροὶ καὶ ἐρευνηταὶ δαπανῶνται καθημερινῶς πανταχοῦ διὰ τὴν ἀνάσχεσιν τῆς πανδημίας, οἱ νοσηλευταὶ θυσιάζονται εἰς τὸ καθῆκον τῆς περιποιήσεως τῶν νοσούντων, οἱ οἰκονομολόγοι ἀποδύρονται τὰς τεραστίας ζημίας τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας, οἱ ἄνθρωποι τοῦ πνεύματος προσπαθοῦν νὰ ἐμφυσύσουν παραμυθίαν καὶ αἰσιοδοξίαν, οἱ ἐμπεπιστευμένοι τὴν πολιτικὴν ἐξουσίαν ἀγωνιοῦν καὶ ἀναζητοῦν ἐπειγόντως λύσεις διὰ τὸν Ἰμαλαϊακὸν ὄγκον τῶν προβλημάτων, ἡ ἀνθρωπότης ὅλη ζῇ καταστάσεις ἐν πολλοῖς ἐνθυμιζούσας στοιχεῖα τοῦ βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως!».

Επίσης σημειώνει: «Ὑπ’ αὐτὰς τὰς σκοτεινὰς συνθήκας καὶ μὲ τοιαῦτα λίαν χαλεπὰ δεδομένα, καλεῖσθε, ἀγαπητοί, νὰ καταθέσητε, ὡς Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι Κοινοβουλευτικοὶ ἐκπρόσωποι, λόγον ἐλπίδος, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Νικητῇ τοῦ θανάτου, ἐλπίδος, διὰ τὸ αὔριον τῆς Εὐρώπης καὶ τοῦ κόσμου! Λόγον, ὁ ὁποῖος θὰ φωτίσῃ εὐαγγελικῶς καὶ λυτρωτικῶς τὰ βήματα ὄχι μόνον τῶν Χριστιανῶν ψηφοφόρων σας, ἀλλὰ καὶ τῶν Κυβερνήσεών σας καὶ ὅλης ἀδιακρίτως τῆς ἀνθρωπότητος. Ναί, ἡμεῖς οἱ πιστεύοντες εἰς τὸν Θεάνθρωπον Λυτρωτὴν τοῦ Κόσμου, τὸν βαστάζοντα τὰς ἀσθενείας, τὰ πάθη καὶ τὸν ὅλον φόρτον τῶν ψυχῶν καὶ τῆς ζωῆς ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ἐξ ἰδίας ἐμπειρίας δυνάμεθα νὰ διακηρύξωμεν ὅτι τὸν τελευταῖον λόγον δὲν τὸν ἔχει ὁ λοιμός, ἡ πανδημία καὶ τὰ παρεπόμενά των, ἀλλ’ Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ Ζωὴ καὶ ἡ Ἀνάστασις καὶ ἐκφράζει θυσιαστικῶς τὴν πρὸς τὸν ἄνθρωπον ἀγάπην τῆς Τρισηλίου Θεότητος».

Ἐκφράζοντες ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ καὶ τὰ θερμὰ ἡμῶν συλλυπητήρια ἐπὶ τῇ πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν ἐκδημίᾳ τοῦ ἀειμνήστου πρώην Γενικοῦ Γραμματέως τῆς «Διακοινο-βουλευτικῆς Συνελεύσεώς» σας εὐσεβοῦς Ἕλληνος πολιτικοῦ Ἀναστασίου Νεράντζη, εὐχόμεθα τὴν ἐν Χώρᾳ Ζώντων ἀνάπαυσίν του καὶ τὴν ἐκεῖθεν προσευχητικὴν συνδρο-μήν του πρὸς εὐόδωσιν τῶν ἐργασιῶν καὶ καλλίκαρπον συνέχειαν τοῦ πολλὰ ὑποσχο-μένου ἔργου σας.

Κλείνοντας ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος τονίζει : «Αἴροντες χεῖρας καταστέφομεν ἕνα ἕκαστον τῶν μελῶν καὶ τῶν λοιπῶν συντελεστῶν καὶ ὅλων τῶν συμπαρόντων τῇ Πατριαρχικῇ ἡμῶν εὐλογίᾳ, εὐχόμενοι «περισσεύειν μᾶλλον» εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν!».

,βκα’ Ἰουλίου ιζ’

Σχετικά Άρθρα

Λαμπρός ο εσπερινός του Αγίου Σπυρίδωνα στο ομώνυμο προσκύνημα του Αγίου στη Κέρκυρα 2

Λαμπρός ο εσπερινός του Αγίου Σπυρίδωνα στην Κέρκυρα

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Τρίτη 13 / 12 / 2022 , 7:12 από news_room Λαμπρός ο εσπερινός του Αγίου Σπυρίδωνα στην Κέρκυρα Συνεχίστηκαν οι λατρευτικές εκδηλώσεις στην Κέρκυρα για την μνήμη του προστάτου του νησιού Αγίου και θαυματουργού Σπυρίδωνος. Στον Εσπερινό της εορτής που τελέστηκε το απόγευμα της Κυριακής 11 Δεκεμβρίου 2022 χοροστάτησε […]

Το Μήνυμα του Πάσχα από τον Αρχιεπίσκοπο Καναδά Σωτήριο

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Παρασκευή 14 / 4 / 2023 , 15:33 από news_room Το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κ.κ. Σωτηρίου ενόψει της  Αναστάσεως και του Πάσχα 2023: Π Α Σ Χ Α 2 0 2 3 Θεοφιλεστάτους Επισκόπους, Ευλαβεστάτους Ιερατικώς Προϊσταµένους, Αξιότ.Προέδρους και Εντιµ. Μέλη των Διοικ. Συµβουλίων, Εντιµολ. Άρχοντες του Οικουµενικού […]

Pin It on Pinterest