28 °C Athens, GR
21/09/2021

Τελευταια Νέα

Μήνυμα Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ.κ. Ιερωνύμου για την Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος

Δημοσιεύθηκε: Σάββατο 5 / 6 / 2021 , 16:26 από news_room

ΜΗΝΥΜΑ

ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΗΜΕΡΑΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

(5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021)

Σχε­δόν πεν­τή­κον­τα ἔ­τη πα­ρῆλ­θον ἀ­φ’ ὅ­του ὁ Ο­Η­Ε πά­νυ κα­λῶς κα­θι­έ­ρω­σεν τήν 5ην Ἰ­ου­νί­ου ἑ­κά­στου ἔτους ὡς παγ­κο­σμί­αν ἡ­μέ­ραν ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νην εἰς τήν προ­στα­σί­αν τοῦ πε­ρι­βάλ­λον­τος.

Διό, ἡ Δια­ρκής Ἱ­ε­ρά Σύ­νο­δος, ὡς εἰ­κός, ἐ­πευ­λο­γεῖ καί χαι­ρε­τί­ζει τήν ἐν λό­γῳ ἐ­πέ­τει­ον, δε­δο­μέ­νου ὅ­τι ἡ τοῦ Χρι­στοῦ Ἐκ­κλη­σί­α με­ρι­μνᾷ κα­θ’ ὅ­λας τάς ἡ­μέ­ρας τοῦ ἔ­τους, μή πε­ρι­ο­ρι­ζο­μέ­νη ὑ­πό τῆς τοῦ χρό­νου συμ­βα­τι­κό­τη­τος, ὑ­πεν­θυ­μί­ζου­σα πρός πᾶ­σαν κα­τεύ­θυν­σιν καί πρός πάν­τα ἄν­θρω­πον τόν ἀ­παι­τού­με­νον σε­βα­σμόν, τήν σω­στήν χρῆ­σιν καί τήν ὀ­φει­λο­μέ­νην ἀ­γά­πην πρός τό φυ­σι­κόν πε­ρι­βάλ­λον. Τό πε­ρι­βάλ­λον τό ὁ­ποῖ­ον, ὡς καί ἐκ τοῦ ὀ­νό­μα­τός του δη­λοῦ­ται, περιβάλλει τε καί πε­ρι­λαμ­βά­νει πάν­τας ἡ­μᾶς, τήν λο­γι­κήν καί ἄ­λο­γον κτί­σιν, τήν ὀρ­γα­νι­κήν καί ἀ­νόρ­γα­νον ὕ­λην καί, ἐν μιᾷ λέ­ξει, αὐ­τήν ταύ­την τήν βι­ο­λο­γι­κήν ζω­ήν καί ὕπαρ­ξιν ἡ­μῶν.

Ὁ ἀ­λη­θής Χρι­στια­νός, βε­βαί­ως, οὐ­δέ­πο­τε λη­σμο­νεῖ τήν ἀ­φυ­πνι­στι­κήν τοῦ ἁ­γί­ου Ἀ­πο­στό­λου Παύ­λου ὑπό­μνη­σιν, ἀ­φο­ρῶ­σαν, ἀ­φ’ ἑ­νός, εἰς τό πα­ρο­δι­κόν καί ἐ­φή­με­ρον τοῦ ἀν­θρώ­που ἐν τῷ κό­σμῳ τού­τῳ καί, ἀ­φ’ ἑτέ­ρου, εἰς τήν ἐν οὐ­ρα­νοῖς κρείτ­το­να ὕ­παρ­ξιν ἡ­μῶν, λέ­γον­τος: «οὐ γάρ ἔ­χο­μεν ὧ­δε μέ­νου­σαν πό­λιν, ἀλ­λά τήν μέλ­λου­σαν ἐ­πι­ζη­τοῦ­μεν» (Ἑ­βρ. 13, 14).

Ὅ­μως, ἡ ἀ­πο­κα­ρα­δο­κί­α τῆς μελ­λού­σης καί ἀ­φθί­του Πό­λε­ως, τῆς Πό­λε­ως τοῦ Θε­οῦ, τῆς εὐ­λο­γη­μέ­νης Βα­σι­λεί­ας τῆς θεί­ας Ἀ­γά­πης, Δι­και­ο­σύ­νης καί Εἰ­ρή­νης, οὐ­δό­λως ἀ­παλ­λάσ­σει ἡ­μᾶς τῆς με­γί­στης εὐ­θύ­νης καί τῆς ἔ­ναν­τι τοῦ Θε­οῦ, ἡ­μῶν τῶν ἰ­δί­ων καί τῶν ἐ­περ­χο­μέ­νων γε­νε­ῶν, ὑ­πο­χρε­ώ­σε­ως ὅ­πως δι­α­φυ­λάτ­τω­μεν κα­λῶς τό φυσικόν πε­ρι­βάλ­λον, τό θαυ­μα­στόν καί ἐξαί­σιον τοῦ­το θεῖ­ον δη­μι­ούρ­γη­μα, ἐν εὐ­χα­ρι­στί­ᾳ καί εὐ­γνω­μο­σύ­νῃ πολ­λῇ πρός τόν Ποι­η­τήν «ὁ­ρα­τῶν τε πάν­των καί ἀ­ο­ρά­των» καί μό­νον εὐ­λο­γη­τόν Θε­όν, τόν συ­νέ­χον­τα ἐν τῇ δρα­κί Αὐ­τοῦ ἅ­πα­σαν τήν κτί­σιν.

Ἡ ἐκ τῆς Ἁ­γί­ας Γρα­φῆς ἀ­πορ­ρέ­ου­σα θε­ο­λο­γί­α τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας ἡ­μῶν ὅ­τι ὁ Κύ­ριος τῆς Δό­ξης ἔ­θε­σεν τόν ἄν­θρω­πον εἰς τόν κό­σμον ὡς βα­σι­λέ­α καί ἱ­ε­ρέ­α τῆς κτί­σε­ως διά νά ἐρ­γά­ζη­ται τά ἔρ­γα τοῦ φω­τός, τῆς ἀ­λη­θεί­ας καί τῆς ἀ­γά­πης καί οὐ­χί νά κα­τα­στρέ­φῃ διά τῆς κα­κῆς χρή­σε­ως τήν δη­μι­ουρ­γί­αν τοῦ Θε­οῦ, κα­τέ­χει μεί­ζο­να ση­μα­σί­αν εἰς τήν ζω­ήν ἑ­κά­στου πι­στοῦ. «Τά γάρ ἀ­ό­ρα­τα αὐ­τοῦ (τοῦ Θε­οῦ) ἀ­πό κτί­σε­ως κό­σμου τοῖς ποι­ή­μα­σι νο­ού­με­να κα­θο­ρᾶ­ται, ἥ τε ἀ­ΐ­διος αὐ­τοῦ δύ­να­μις καί θει­ό­της» (Ρωμ. 1, 20), ἐ­πι­ση­μαί­νει καί αὖ­θις ὁ οὐ­ρα­νο­βά­μων Παῦ­λος. Του­τέ­στιν, αἱ ἀ­ό­ρα­τοι ἰ­δι­ό­τη­τες τοῦ Θε­οῦ, δη­λα­δή ἡ αἰ­ώ­νιος δύ­να­μις καί θε­ό­της Αὐ­τοῦ, γί­νον­ται ἐμ­φα­νῶς αἰ­σθη­ταί εἰς ἡ­μᾶς μέ­σῳ τῶν δη­μι­ουρ­γη­μά­των Αὐ­τοῦ, κα­θ’ ὅ­τι οὕ­τω κη­ρύσ­σε­ται, δι’ ἐ­πο­πτι­κοῦ καί ἀ­να­γω­γι­κοῦ τρό­που, ἡ ἀ­σύλ­λη­πτος σο­φί­α, ἡ ἄ­κρα ἀ­γα­θό­της, ἡ πρό­νοι­α καί, ἐν γέ­νει, τό με­γα­λεῖ­ον τοῦ Θε­οῦ.

Ἡ δη­μι­ουρ­γί­α τοῦ οὐ­ρα­νοῦ καί τῆς γῆς, τοῦ φωτός, τοῦ οὐρανίου στερεώματος, τῆς ξηρᾶς καί τῶν ὑ­δά­των, τῶν δέν­δρων, τῶν φυ­τῶν καί τῶν ἀν­θέ­ων, τοῦ ἡ­λί­ου καί τῆς σε­λή­νης, τῶν ἀ­στέ­ρων, τῶν πτηνῶν καί τῶν ἰχθύων, τῶν θηλαστικῶν ζῴ­ων καί τῶν ἑρπετῶν καί, τέλος, αὐ­τοῦ τού­του τοῦ ἀν­θρώ­που, ἀνά­γει τόν νοῦν καί τήν δι­ά­νοι­αν ἡ­μῶν πρός αἶ­νον καί δο­ξο­λο­γί­αν, σύν πά­σῃ τῇ κτί­σει, τοῦ ἀγα­πή­σαν­τος ἡ­μᾶς Κυ­ρί­ου Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ, τοῦ ὁδηγήσαν­τος ἡ­μᾶς διά τῆς δη­μι­ουρ­γι­κῆς θεί­ας Αὐ­τοῦ ἐνερ­γεί­ας ἀ­πό τῆς ἀ­νυ­παρ­ξί­ας εἰς τήν ὕ­παρ­ξιν.

Διό, ἡ Ἁ­γί­α ἡ­μῶν Ἐκ­κλη­σί­α δι­α­κη­ρύσ­σει ὅ­τι ἄ­νευ τῆς ἀ­σκη­τι­κῆς καί εὐ­αγ­γε­λι­κῆς θε­ω­ρή­σε­ως τοῦ πε­ρι­βάλ­λον­τος, ἄ­νευ τῆς ὀρ­θο­λο­γι­κῆς καί συ­νε­τῆς χρή­σε­ως τῶν ὑ­λι­κῶν ἀ­γα­θῶν καί τοῦ πλού­του, τό οἰ­κο­λο­γι­κόν πρό­βλη­μα θά ἐ­πι­δει­νοῦ­ται ἔ­τι πε­ραι­τέ­ρω.

Ἡ ρί­ζα τοῦ οἰ­κο­λο­γι­κοῦ ζη­τή­μα­τος εὑ­ρί­σκε­ται εἰς τήν ἄ­γνοι­αν καί ἀ­δι­α­φο­ρί­αν τοῦ ἀν­θρώ­που· εἰς τήν ἀπρο­θυ­μί­αν του νά κυ­ρι­αρ­χή­σῃ ἐ­πί τοῦ ἐ­γω­κεν­τρι­σμοῦ καί τοῦ ὑ­πο­τι­θε­μέ­νου ὑ­λι­κοῦ «εὐ­δαι­μο­νι­σμοῦ» του· εἰς τήν ἀλ­λό­κο­τον ἄρ­νη­σίν του νά ἐ­ξέλ­θῃ τοῦ λα­βυ­ρίν­θου εἰς τόν ὁ­ποῖ­ον ἐ­νέ­κλει­σεν ἑ­αυ­τόν διά τῆς κα­τα­χρή­σε­ως τοῦ πε­ρι­βάλ­λον­τος.

Τό ἔ­δα­φος, τό ὑ­πέ­δα­φος, τά ὕ­δα­τα, ἡ χλω­ρίς καί ἡ πα­νίς, ὁ ἀ­ήρ, ἡ ἀ­τμό­σφαι­ρα καί, συ­νε­λόν­τι εἰ­πεῖν, τό πε­ρι­βάλ­λον ὁ­λό­κλη­ρον μο­λύ­νον­ται ἐ­πι­κιν­δύ­νως καί ἀκα­τα­παύ­στως, ἰ­δί­ως με­τά τήν βι­ο­μη­χα­νι­κήν ἐ­πα­νά­στα­σιν, ἐκ τῆς ἀ­φρο­σύ­νης τοῦ ἀν­θρώ­που, ὡς καί ἐκ τῆς ἐλ­λεί­ψε­ως μέ­τρου, ἀ­γά­πης καί στορ­γῆς πρός τήν θεί­αν δη­μι­ουρ­γί­αν.

Καί τί μέλ­λει γε­νέ­σθαι; Τί­νι τρό­πῳ θά δυ­νη­θῇ ὁ ἄν­θρω­πος νά σω­θῇ ἐκ τοῦ ἰ­δί­ου τοῦ ἑ­αυ­τοῦ του, ἐκ τῶν αὐ­το­κα­τα­στρο­φι­κῶν του τά­σε­ων καί τῆς ἐγ­κλη­μα­τι­κῆς ἀ­δι­α­φο­ρί­ας του διά τό φυ­σι­κόν πε­ρι­βάλ­λον;

Βε­βαί­ως, μέσῳ τῆς συ­νε­χοῦς καλ­λι­ερ­γεί­ας μιᾶς ὑγιοῦς οἰ­κο­λο­γι­κῆς συ­νει­δή­σε­ως, ἡ ὁποία ἐπι­τυγ­χά­νε­ται διά τῆς γνώ­σε­ως, τῆς παιδείας καί τῆς εὐ­θύ­νης τῶν πο­λι­τῶν ἔ­ναν­τι τῆς προ­στα­σί­ας τοῦ πε­ρι­βάλ­λον­τος. Μέσῳ τῆς ἀ­δι­α­κό­που ἐρ­γα­σί­ας καί προ­νοί­ας ὑ­πέρ τῆς δι­α­φυ­λά­ξε­ως τοῦ πε­ριλαμ­βάνον­τος ἡ­μᾶς οἰ­κοσυ­στή­μα­τος.

Ὡς ἐκ τού­του, ἡ Ἐκ­κλη­σί­α κα­τα­βάλ­λει ἐρ­γώ­δεις προ­σπα­θεί­ας ἐ­πί τῷ σκο­πῷ τῆς ἀ­να­δεί­ξε­ως οἰ­κο­λο­γι­κῶν συ­νει­δή­σε­ων, ἐ­ρει­δο­μέ­νων ἐ­πί τῆς Ἁ­γί­ας Γρα­φῆς καί τῆς ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς πα­ρα­δό­σε­ως.

Λό­γου χά­ριν, ἐξ αὐ­τῆς τῆς θε­ο­λο­γί­ας της, συ­νι­στᾷ εἰς τούς πι­στούς τόν σε­βα­σμόν πρός τό πε­ρι­βάλ­λον ὡς δη­μι­ούρ­γη­μα θεῖ­ον. Διά τῶν λει­τουρ­γι­κῶν της εὐ­χῶν καί ἄλ­λων σχε­τι­κῶν πνευ­μα­τι­κῶν μέ­σων ὑ­πεν­θυ­μί­ζει ὅ­τι ἄ­νευ τοῦ φυ­σι­κοῦ πε­ρι­βάλ­λον­τος εἶ­ναι ἀ­δύ­να­τος ἡ συ­νέ­χι­σις καί τῆς ἰ­δι­κῆς μας ζω­ῆς, κα­θ’ ὅ­τι ὁ ἄν­θρω­πος δέν αὐ­το­νο­μεῖ­ται ἀ­πό τῆς ὑ­πο­λοί­που δη­μι­ουρ­γί­ας, ἀφοῦ τυγ­χά­νει ἀ­να­πό­σπα­στον μέ­ρος αὐ­τῆς.

Προ­τρέ­πει δέ ἀ­νελ­λι­πῶς τάς ἐ­νο­ρί­ας καί τούς φο­ρεῖς εἰς ἀ­νά­πτυ­ξιν ποι­κί­λων δρά­σε­ων πρός προ­στα­σί­αν τοῦ πε­ρι­βάλ­λον­τος καί προ­α­γω­γήν οἰ­κο­λο­γι­κοῦ πνεύ­μα­τος καί εἰς καλ­λι­έρ­γειαν φι­λι­κῶν πρός τό πε­ρι­βάλ­λον ἕ­ξε­ων, ἤ­τοι, πα­ρα­δείγ­μα­τος χά­ριν, πε­ρι­ο­ρι­σμόν τῆς χρή­σε­ως ρυ­πο­γό­νων καί ἐ­νερ­γο­βό­ρων μη­χα­νη­μά­των, ἀ­να­κύ­κλω­σιν, προ­στα­σί­αν τῶν δα­σῶν, ἀ­πο­φυ­γήν τῆς ἠ­χορ­ρυ­πάν­σε­ως.

Ὑ­πο­καρ­δί­ως ἐπευ­χό­με­θα ὅ­πως ἡ χά­ρις τοῦ Ἀ­να­στάν­τος Κυ­ρί­ου δι­α­φυ­λάτ­τῃ πάν­τας ἡ­μᾶς, τό πε­ρι­βάλ­λον ἡ­μᾶς φυ­σι­κόν οἰ­κο­σύ­στη­μα καί ἅ­πα­σαν τήν δη­μι­ουρ­γί­αν ἀ­τρώ­τους, ἀ­βλα­βεῖς καί ἀ­κε­ραί­ους πρός δό­ξαν Θε­οῦ, τοῦ ποι­ή­σαν­τος ἡ­μᾶς, καί ἀ­πρό­σκο­πτον ἐξακολούθησιν τῆς ἐν­θά­δε βι­ο­τῆς ἡ­μῶν, ἐ­π’ ἐλ­πί­δι τῆς ἀ­ϊ­δί­ου με­το­χῆς εἰς τό πλή­ρω­μα τῆς ζω­ῆς, ἐν τῷ ἀ­νε­σπέ­ρῳ φω­τί τῆς τῶν οὐ­ρα­νῶν Βα­σι­λεί­ας.

Χριστός Ἀνέστη!

Μετά πολλῆς ἀγάπης καί εὐχῶν πατρικῶν

† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος

 

Ακολουθήστε μας :

Σχετικά Άρθρα

Επίσκεψη της Φώφης Γεννηματά στο κέντρο διαλογής των ΕΛΤΑ στο Κρυονέρι – Adologala.gr

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Τρίτη 8 / 6 / 2021 , 21:01 από news_room Η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, επισκέφθηκε σήμερα το Κέντρο Διαλογής των ΕΛΤΑ στο Κρυονέρι και συζήτησε με τους εργαζόμενους. Ακολουθούν σημεία από την ομιλία της Φώφης Γεννηματά προς τους εργαζόμενους: Βρίσκομαι κοντά σας στον χώρο των Ελληνικών Ταχυδρομείων. […]

Έκτακτη επίσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στη Δυτική Αττική

Έκτακτη επίσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στη Δυτική Αττική

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares «Κανείς δεν μπορεί να κάνει του κεφαλιού του», είναι το μήνυμα που έστειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μετά από ευρεία σύσκεψη στην Ελευσίνα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη συμμετείχε σήμερα, Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020, σε σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια Ελευσίνας, με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη […]

Pin It on Pinterest