18 °C Athens, GR
16/10/2021

Το μήνυμα του νέου Επισκόπου Ναζιανζού κ. Αθηναγόρα – Η βιογραφία του νέου Επισκόπου

Δημοσιεύθηκε: Τετάρτη 19 / 5 / 2021 , 17:41 από news_room

Ο νέος επίσκοπος Ναζιανζού κ. Αθηναγόρας αμέσως μετά την εκλογή του παρέθεσε το μικρό και το μεγάλο μήνυμα το οποίο έχει ώς εξής :

Παναγιώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα,

Σεβασμία των Iεραρχών χορεία,

Μὲ βαθείαν συγκίνησιν, με αισθήματα αφ’ ενός μεν χαράς και ευγνωμονοσύνης, αφ’ ετέρου δε δέους και φόβου Θεού, ενωτίσθην εκ των χειλέων της Υμετέρας Σεπτής Κορυφής την εις Επίσκοπον Ναζιανζού εκλογήν και προαγωγήν της ελαχιστότητός μου, Υμετέρα μεν ευμενεί προτάσει και προβολή, ψήφω δε τιμία των σεβασμίων Ιεραρχών, μελών της περί την Υμετέραν Θειοτάτην Παναγιότητα Αγίας και Ιεράς Συνόδου. Εκ μέσης καρδίας ευχαριστώ δια την υψίστην ταύτην τιμήν. Υπόσχομαι, Παναγιώτατε, την ιεράν ταύτην και επίσημον στιγμήν, ότι δεν επαναπαύομαι αλλ’ έτι περισσότερον θα εργασθώ με όλας μου τας δυνάμεις εν τη διακονία της Μητρός Εκκλησίας και του Σεπτού της Ορθοδοξίας Κέντρου.

Εκ νεότητος μου επόθησα να διακονώ τον Χριστόν και την Εκκλησίαν. Ηυλογήθην να καθήσω παρά τους πόδας οσίων και πνευματικών πατέρων, οι οποίοι με ενέπνευσαν την αγάπην δια τον Χριστόν, την προσευχήν και την λειτουργικήν ζωήν. Ευηργετήθην να διδαχθώ παρά μεγάλων και εμπείρων ανδρών την αγάπην δια την Εκκλησίαν, την απόλυτον υπακοήν εις τα προστάγματα Αυτής και την υπομονήν. Ηξιώθην να διακονήσω τον πιστόν του Θεού λαόν εν Γερμανία, εν Καναδά και εν Αμερική, αναλίσκων εαυτόν εις την αγαπητικήν διακονίαν του πλησίον.

Διαβάστε επίσης: 

Εκλογή Αρχιερέων στην Κωνσταντινούπολη: Επίσκοπος Ναζιανζού εκλέχθηκε ο Αρχιμανδρίτης Αθηναγόρας Ζηλιασκόπουλος

Επιτρέψατε μοι την ώρα τούτη να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου μέχρι σήμερα, την οικογένειά μου, τους μεγάλα ευεργετήσαντας με Αρχιερείς Γερμανίας κ. Αυγουστίνον, Καναδά κ. Σωτήριον, ιδιατέρως δε τον επιστήθιον φίλον, πεφιλημένον αδελφόν και Γέροντά μου Άγιον Αμερικής κ. Ελπιδοφόρον. Ως τέκνον πιστόν της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, έχω το βλέμμα εστραμμένον πάντοτε εις το Φανάριον και εις το πρόσωπον της Υμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος, του πνευματικού πατρός όλων των ανά την Υφήλιον πιστών τέκνων της Εκκλησίας, του ποδηγέτου πάντων ημών και Σεπτού Πρώτου της Ορθοδοξίας, έτοιμος πάντοτε να διακονήσω όπου η Παναγιότης Υμών και η Εκκλησία με επιτάξει. Με τας ταπεινάς ταύτας σκέψεις, εν ευγνωμοσύνη απείρω δέχομαι το επίταγμα, ευχαριστώ τον Θεόν που όλος αγάπη εστιν, την Υπεραγίαν Θεοτόκον την Γοργοϋπήκοον, τον Όσιον Παΐσιον τον Αγιορείτην, τον προσφάτως εν χορείαις Αγίων καταταγέντα και προστάτην μου Όσιον Εφραίμ τον Κατουνακιώτην, και ευχαριστώ την Υμετέραν Θειοτάτην Παναγιότητα, τον Αυθέντην και Δεσπότην μου, δια την πατρικήν αγάπην και εμπιστοσύνην προς την ελαχιστότητά μου. Ευχαριστώ τους σεβασμίους αγίους αρχιερείς, τα μέλη της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, οι οποίοι με ετίμησαν δαψιλώς διά της τιμίας ψήφου των και απέβλεψαν με εμπιστοσύνην εις το ταπεινόν μου πρόσωπον. Κλίνων το γόνυ ενώπιόν Σας, Παναγιώτατε, ασπαζόμενος την Δεξιάν Σας, λαμβάνω «ευλογίαν» διά να τρέξω τον της πίστεως καλόν αγώνα.

Βιογραφία του νέου επισκόπου Ναζιανζού : 

Ὁ ἐψηφισμένος ἐπίσκοπος Ναζιανζού Ἀθηναγόρας (κατά κόσμον Χρῆστος Ζηλιασκόπουλος) ἐγεννήθη τὸ ἔτος 1970 ἐν Reutlingen Γερμανίας διανύσας τὰ παιδικά καὶ ἐφηβικὰ αὐτοῦ χρόνια ἐν Γερμανίᾳ καὶ ἐν Ἑλλάδι. Εἰς νεαρὰν ἠλικίαν εἰσῆλθεν εἰς τὸν μοναστικὸν βίον ἀφιερώσας ἐαυτὸν εἰς τὸν Χριστὸν καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν. Διάκονος ἐχειροτονήθη τὸ ἔτος 1994 καὶ Πρεσβύτερος τὸ  ἔτος 1998 ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνου. Τὸ ἒτος 1999 ἒλαβε, προτάσει τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαῖου τὸ ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Τὴν 19ην Μαΐου 2021 ἐξελέγη ὑπὸ τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐπίσκοπος Ναζιανζού, βοηθός ἐπίσκοπος τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου.

Πλέον τῶν εἲκοσι ἐτῶν, διακριθείς διὰ τὰς ποιμαντικὰς αὐτοῦ ἰκανότητας, ὑπηρέτησεν διαδοχικῶς ὡς Ἐφημέριος καὶ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος εἰς τὰς Ἐνορίας Ἁγίου Νεκταρίου Neuss, Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Μονάχου καὶ Προφήτου Ἠλιοὺ Φραγκφούρτης, ἒνθα προέστη τῆς ἐκ βάθρων ἀνοικοδομήσεως εὐμεγέθους Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ Ἐνοριακοῦ Κὲντρου. Διετέλεσεν Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Ἕσσης καὶ Ρηνανίας-Παλατινάτου κατὰ τὰ ἔτη 2004-2017. Ὑπῆρξεν πανεπιστημιακὸς ἱερεῦς ἐν Φραγκφούρτῃ, ἐντολῇ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως Γερμανίας. Διοργάνωσεν ἐπὶ μίαν τριετίαν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησιαστικὴν Κατασκήνωσιν διὰ μαθητὰς τῆς Πρωτοβάθμιας καὶ τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης. Τὸ ἔτος 2006, κατόπιν ἰδικῆς του πρωτοβουλίας ἰδρύθη καὶ ἐτέθη εἰς λειτουργίαν παρεκκλήσιον τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ ἐν τῷ Διεθνῇ Ἀερολιμένι Φραγκφούρτης. Προσκεκλημένος ὑπό διαφόρων φορέων καὶ ὀργανισμῶν ὡμίλει ἐπί θεμάτων Ὀρθοδόξου Θεολογίας, Πνευματικότητος καί Λατρευτικῆς Ζωῆς.

Συμμετεῖχεν ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας εἰς τοπικὰ καὶ ὁμοσπονδιακὰ οἰκουμενικὰ συμβούλια, εἰς διαχριστιανικοὺς καὶ διαθρησκειακοὺς διαλόγους. Κατὰ τὰ ἔτη 2008-2012 ἦτο ἀντιπρόεδρος τοῦ Συμβουλίου Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν Φραγκφούρτης (ACK-Frankfurt) καὶ ἀπὸ τοῦ 2009 πρόεδρος τοῦ νεοϊδρυθέντος τότε Συμβουλίου τῶν Θρησκειῶν Φραγκφούρτης (Rat der Religionen Frankfurt). Διετέλεσεν μέλος τοῦ προεδρείου τοῦ Διεθνοῦς Συνδέσμου Ξενόγλωσσων Χριστιανικῶν Κοινοτήτων Φραγκφούρτης (Internationaler Konvent christlicher Gemeinden anderer Muttersprache) καὶ ἐκπρόσωπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας εἰς τὴν Οἰκουμενικὴν Ὁμάδαν Προετοιμασίας τῶν Διαπολιτιστικῶν Ἑβδομάδων (Ökumenischer Vorbereitungsausschuss für die Interkulturellen Wochen).

Διετέλεσεν μέλος τν ντιπροσωπειν το Οκουμενικο Πατριαρχείου ες τν θεολογικν διάλογον τν ρθοδόξων μετά τν Προτεσταντικν κκλησιν τς Leuenberger Konkordie (GEKE) κα ες τν 3ην Ερωπαϊκν Οκουμενικν Συνέλευσιν ν Σιμπίου τς Ρουμανίας (2007).

Τὸ ἒτος 2017 κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Καναδά κ. Σωτηρίου μεταβείς εἰς Καναδάν, ἠργάσθη ὡς Κοσμήτωρ τῆς Πατριαρχικῆς Ὀρθοδόξου Θεολογικῆς Ἀκαδημίας Τορόντο καὶ ὡς Διευθυντὴς τῶν Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Καναδᾶ. Διηκόνησεν ἐντατικῶς τὸ Ἱερόν Μυστήριον τῆς Ἐξομολογήσεως καί ὡμίλει τακτικῶς ἐπί πνευματικῶν θεμάτων.

Τὸ 2019 προσεκλήθη ὑπὸ τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου ἳνα προσφέρει τὰς ὑπηρεσίας αὐτοῦ εἰς τὸ Ἑλληνικόν Κολλέγιον καὶ τήν Ἱεράν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Τὸν Φεβρουάριον τοῦ 2021 διωρίσθη Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς καὶ Πνευματικὸς Σύμβουλος τῆς Ἐθνικῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς.

Διαβάστε επίσης για την κατηγορία : Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής :

Ικανοποίηση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής για την ανακοίνωση του Κυβερνήτη της Νέας Υόρκης

Ἐφοίτησεν εἰς τὸ Τμῆμα Γερμανικῆς Γλώσσης καὶ Φιλολογίας, τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἀποφοιτήσας ἐν ἒτει 1992 καὶ εἰς τὸ Τμῆμα Ποιμαντικῆς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς, τοῦ αὐτοῦ Πανεπιστημίου, ἐξ οὗ ἀπεφοίτησεν τὸ ἔτος 2001. Τὸ ἔτος 2006 ὡλοκλήρωσε τὰς μεταπτυχιακὰς αὐτοῦ σπουδὰς εἰς τόν τομέαν τῆς δογματικῆς Θεολογίας καὶ τὸ ἒτος 2012 ἀνηγορεύθη διδάκτωρ τῆς Θεολογίας μὲ τὸν βαθμόν «ἄριστα» εἰς τὴν αὐτήν Σχολὴν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Καθ᾽ὃλην τήν παραμονήν του ἐν Γερμανίᾳ διήκουσεν πανεπιστημιακὰς παραδόσεις μαθημάτων εἰς τὰ Παιδαγωγικὰ, τὴν Γερμανικὴν Λογοτεχνίαν, Ρωμαιοκαθολικήν καὶ Προτεσταντικὴν Θεολογίαν, τὸν Ιουδαϊσμόν, τὴν Ισλαμικήν Θεολογίαν καὶ εἰς τὴν Συγκριτικὴν Θρησκειολογίαν. Ὁμιλεῖ πέραν τῆς ἑλληνικῆς, τὴν γερμανικήν καὶ ἀγγλικήν, ἒχει βασικὲς γνώσεις τῆς τουρκικῆς καὶ στοιχειῶδεις γνώσεις τῆς λατινικῆς, τῆς γαλλικῆς καὶ τῶν κλασσικῶν ἀραβικῶν.

Ακολουθήστε μας :

Σχετικά Άρθρα

Συμπάθεια του Οικουμενικού Πατριάρχου για τη φωτιά στον Καθεδρικό Ναό του Σύδνεϋ

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Παρασκευή 1 / 10 / 2021 , 17:05 από news_room Συμπάθεια του Οικουμενικού Πατριάρχου για τη φωτιά στον Καθεδρικό Ναό του Σύδνεϋ Πληροφορηθείς το λυπηρό γεγονός της εκδηλώσεως φωτιάς στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Σύδνεϋ, ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης μας κ.κ. Βαρθολομαίος επικοινώνησε τηλεφωνικώς με […]

Ο ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης κεντρικός ομιλητής στη Διάσκεψη του ΟΟΣΑ με θέμα «Το lobbying στον 21ο αιώνα»

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Τετάρτη 19 / 5 / 2021 , 13:40 από news_room Ο ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης κεντρικός ομιλητής στη Διάσκεψη του ΟΟΣΑ με θέμα «Το lobbying στον 21ο αιώνα: Διαφάνεια, Ακεραιότητα, Πρόσβαση» Ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης θα συμμετάσχει ως κεντρικός ομιλητής στη διάσκεψη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) […]

Pin It on Pinterest