17 °C Athens, GR
16/05/2021

Τελευταια Νέα
To «Άδολο Γάλα» γίνεται εβδομαδιαία ενημερωτική πύλη ειδήσεων – ADOLOGALA.GR Με καρτερία και υπομονή το προσκύνημα στον Άγιο Θεράποντα Ζωγράφου Το ανακοινωθέν από την σύναξη των Επισκόπων & Αρχιεπισκοπικών Επιτρόπων της Ι.Α. Αυστραλίας Νομοσχέδιο της βουλευτή Μαλλιωτάκη ζητά από Μπάιντεν να κάνει το Κυπριακό υψηλή προτεραιότητα Ο Ελύτης για την Ελλάδα και τον ελληνισμό Ιδιαίτερα αυξημένη η έξοδος οχημάτων από τα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών το τελευταίο 24ωρο Δεκάδες χιλιάδες λιγότερες ώρες μετακίνησης με τα e-ραντεβού για τους πολίτες Οι νεκροί αυξάνονται καθώς η βία συνεχίζει να μαίνεται σε Λωρίδα της Γάζας, Ισραήλ και Δυτική Όχθη ΥφΕξ: Πρόθεση της Κυβέρνησης να θεσπίσει την Ημέρα Ελληνικής Διασποράς – Πρόσκληση σε ομογενειακούς φορείς Μνήμη του Οσίου Πανηγυρίου του Κυπρίου – 15 Μαΐου ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης στο 6ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Στόχος μας η αποτελεσματική λειτουργία των ΟΤΑ

Λαμπρός ο εορτασμός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Ιεροσόλυμα

Δημοσιεύθηκε: Δευτέρα 12 / 4 / 2021 , 18:12 από news_room

Τήν Τετάρτην, 25ην Μαρτίου/ 7ην Ἀπριλίου 2021, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου εἰς τήν πόλιν τῆς Ναζαρέτ καί εἰς τό Ἱερόν Προσκύνημα, ἐπί τοῦ τόπου ἐν ᾧ ἔλαβε χώραν τό γεγονός τοῦ Εὐαγγελισμοῦ.

Κατά τήν ἑορτήν αὐτήν ὅλη ἡ Ἐκκλησία, ἰδίᾳ δέ ἡ τῶν Ἱεροσολύμων, ἀναμιμνῄσκεται ἐν χαρᾷ, ἀγαλλιάσει καί εὐγνωμοσύνῃ πρός τόν Θεόν ὅτι συμφώνως πρός τόν Εὐαγγελιστήν Λουκᾶν (Κεφ. 1,26-36), ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ ἀπεστάλη ὑπό τοῦ Θεοῦ πρός τήν Παρθένον Μαρίαν καί ἀνήγγειλεν αὐτῇ, ὅτι θά σαρκώσῃ ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί θά τέξῃ κατά σάρκα τόν Υἱόν Αὐτοῦ τόν μονογενῆ. Ἅμα τῇ ἀπαντήσει τῆς Μαριάμ «Ἰδού ἡ δούλη Κυρίου, γένοιτό μοι κατά τό ρῆμά Σου», ὁ Ἀσώματος ἐσωματώθη, ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ ἔλαβε σάρκα εἰς τήν μήτραν τῆς Θεοτόκου, ἐσαρκώθη, ἐνηνθρώπησε, χάριν τῆς ἀναγεννήσεως, ἀνακαινίσεως καί σωτηρίας ἐκ τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.

Τῆς ἑορτῆς ταύτης προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, ὧν πρῶτος ὁ Γέρων Καμαράσης Ἀρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος, Ἀραβοφώνων Πρεσβυτέρων, τοῦ Ἁρχιδιακόνου Μάρκου καί τοῦ διακόνου π. Συμεών, ψαλλούσης τῆς χορῳδίας τῆς Ναζαρέτ καί τῆς Ἄκκρης καί μετεχόντων ἀρκετῶν πιστῶν, ἀναλόγως πρός τά μέτρα τοῦ covid-19, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα.

Εἰς τό Κοινωνικόν τῆς θείας Λειτουργίας  ὁ Μακαριώτατος ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως:

«ᾌσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν, ᾄσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ· ᾄσατε τῷ Κυρίῳ, εὐλογήσατε τό ὄνομα Αὐτοῦ, εὐαγγελίζεσθε ἡμέραν ἐξ ἡμέρας τό σωτήριον αὐτοῦ», ψάλλει ὁ Προφητάναξ Δαυΐδ, ( Ψαλμ. 35,1).

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Εὐλαβεῖς Χριστιανοί,

Σήμερον γάρ ὡς ἀληθῶς ἁπανταχοῦ τῆς Οἰκουμένης χαρά καί ἀγαλλίασις γίνεται, λέγει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ἐγκωμιάζων τόν Εὐαγγελισμόν τόν ὑπό τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ τῇ Θεοτόκῳ γενόμενον, ἐν τῷ ἱερῷ τούτῳ τόπῳ, ἔνθα ἡ Χάρις τοῦ ἁγίου Πνεύματος συνήγαγε πάντας ἡμᾶς, ἵνα εὐχαριστιακῶς ἑορτάσωμεν τόν Εὐαγγελισμόν τοῦ Σωτηρίου τοῦ Θεοῦ, τό χαροποιόν, δηλονότι μήνυμα τῆς Ἐνσαρκώσεως τοῦ Θεοῦ ἐκ τῶν ἁγνῶν αἱμάτων τῆς ἀειπαρθένου Μαρίας τῆς ἐκ τῆς πόλεως Ναζαρέτ.

«Χαῖρε κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετά σοῦ, εὐλογημένη σύ ἐν γυναιξίν (Λουκ. 1,28) καί εὐλογημένος ὁ καρπός τῆς κοιλίας σου», ἐβόησεν ἄνωθεν ὁ ἄγγελος Γαβριήλ. Οἱ ἑρμηνεύοντες τήν μαρτυρίαν ταύτην τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ λέγουσιν: «Ἐπειδή γάρ εἶπεν ὁ Θεός τῇ Εὔᾳ, ἐν λύπαις τέξῃ τέκνα, λύεται ἡ λύπη τῆς Εὔας διά τῆς χαρᾶς». «Διά τοῦ χαῖρε, ἦλθεν ὁ λύων [ ὁ Χριστός] τήν λύπην». «Κεχαριτωμένην αὐτήν ὠνόμασεν, ὡς χάριτος ἀξιωθεῖσαν ὑπερφυοῦς»·  καί «ἐπειδή μετά τῆς Εὔας ὁ ὄφις ἐν λύπῃ, χαῖρε ἐπειδή μετά σοῦ ὁ Θεός» «Ἰστέον δέ ὅτι ἄμα τῷ εὐαγγελίσασθαι εὐθύς συνέλαβεν ἡ Παρθένος παραδόξως».

Τό μέγα τοῦτο καί παράδοξον μυστήριον τῆς συλλήψεως τῆς Παρθένου Μαρίας κηρύττει μεγαλοφώνως ἐν τῷ Εὐαγγελίῳ αὐτοῦ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος λέγων: «Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος καί ὁ Λόγος ἦν πρός τόν Θεόν καί Θεός ἦν ὁ Λόγος»,  (Ἰωάν. 1,1) καί «ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν καί ἐθεασάμεθα τήν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρά Πατρός, πλήρης χάριτος καί ἀληθείας», (Ἰωάν. 1,14).

Ἑρμηνεύων τούς ὡς ἄνω τούτους λόγους ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας λέγει: «καταλλήλως ὁ Εὐαγγελιστής εἶπε καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν (Ἰωάν. 1,14), ἔτσι ὥστε, ὅταν κατανοήσῃς ὅτι δύο τινά σημαίνει, τόν κατοικοῦντα καί ἐκεῖνον εἰς τόν ὁποῖον κατοικεῖ, τότε δέν θά νομίσῃς ὅτι αὐτός [ὁ Θεός Λόγος] μετετράπη εἰς σάρκα, ἀλλ’ ὅτι μᾶλλον Αὐτός κατῴκησεν ἐν τῇ σαρκί, χρησιμοποιῶν τό ἰδικόν Του σῶμα ὡς ναόν, τόν ὁποῖον προσέλαβεν ἀπό τήν ἁγίαν Παρθένον. Καλῶς γε σφόδρα ποιῶν ὁ Θεολόγος ἐπήνεγκεν εὐθύς ὅτι  καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, ἵνα δύο νοήσεις τά σημαινόμενα, τόν τε σκηνοῦντα δέ μᾶλλον ἐν σαρκί ὡς ἰδίῳ προσχρησάμενον σώματι, τῷ ἐκ τῆς ἁγίας Παρθένου ναῷ», «Ἐν αὐτῷ γάρ κατῴκησε πᾶν τό πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς», (Κολ 2,9), ὡς ὁ Παύλὸς φησιν.

Τήν θεολογικήν ταύτην ἀλήθειαν ἐπιμαρτυρεῖ καί ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ἐπικαλούμενος τόν Προφήτην Ἡσαΐαν, βοῶν καί λέγων: «Χαίροις εἰς τήν δι’ ἡμᾶς σαρκί σκηνώσας ᾤκησεν ὁ λέγων ἐν Ἡσαΐᾳ :  «ἐγώ Θεός πρῶτος καί ἐγώ μετά ταῦτα», (Ἡσ. 44,6). Καί πάλιν ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός λέγει: «Θεοτόκον σε κυρίως καί ἀληθῶς τήν ἀγίαν Παρθένον κηρύττομεν… καί ὀνομάζομεν. Τοῦτο γάρ τό ὄνομα ἅπαν τό μυστήριον τῆς οἰκονομίας συνίστησι. Εἰ γάρ Θεοτόκος ἡ γεννήσασα, πάντως Θεός ὁ ἐξ αὐτῆς γεννηθείς πάντως δέ καί ἄνθρωπος».

Ὁ ἐκ τῆς Θεοτόκου καί Παρθένου Μαρίας γεννηθείς τέλειος Θεός τε καί τέλειος ἄνθρωπος, δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ, τόν ὑπό τοῦ Προφήτου Ἡσαΐου προκατηγγελμένον, «ἰδού ἡ Παρθένος ἐν γαστρί ἕξει καί τέξεται υἱόν καί καλέσεις τό ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ», (Ἡσ. 7,14). «Εὐλογήσατε τό ὄνομα αὐτοῦ, εὐαγγελίζεσθε ἡμέραν ἐξ ἡμέρας τό σωτήριον αὐτοῦ», (Ψαλμ 95,2) ἀναφωνεῖ ὁ ψαλμῳδός. Τό δέ σωτήριον αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ Πατρός εἶναι ἡ ὑπό τῆς Παρθένου Μαρίας «εὐαγγελισθεῖσα ἡμῖν διά τῆς γενέσεως, Χριστοῦ Ἰησοῦ χαρά».

Ὁ Εὐαγγελισμός αὐτῆς ἀκριβῶς τῆς χαρᾶς τῆς ἄνευ διακοπῆς καί μέχρι συντελείας τοῦ αἰῶνος τοῦ χρόνου καί τοῦ κόσμου δηλονότι, εἶναι ἡ τῆς ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας ὁμολογία τοῦ ἀρρήτου μυστηρίου τῆς καθ’ ὑπόστασιν ἑνώσεως θείας καί ἀνθρωπίνης φύσεως γενομένης διά Πνεύματος ἁγίου ἐν τῇ Παρθένῳ Μαρίᾳ. «Κατά ταύτην τήν τῆς ἀσυγχύτου ἑνώσεως ἔννοιαν ὁμολογοῦμεν τήν ἁγίαν Παρθένον Θεοτόκον διά τόν Θεόν Λόγον σαρκωθῆναι καί ἐνανθρωπῆσαι καί ἐξ αὐτῆς τῆς συλλήψεως ἑνῶσαι τόν ἐξ αὐτῆς ληφθέντα ναόν», διδάσκουν οἱ ἔγκριτοι θεοφόροι καί ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Τό ἀκατάληπτον τοῦτο μυστήριον τῆς σωτηρίου ἐνσαρκώσεως καί ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου ἐκ τῆς Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας ἀφορᾷ εἰς ἅπαν τό ἀνθρώπινον γένος, ὡς λέγει ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς ἐπικαλούμενος τόν προφήτην Ἡσαΐαν: «καί ὄψεται πᾶσα σάρξ τό σωτήριον τοῦ Θεοῦ», (Λουκ. 3,6/ Ἡσ. 40,5).

Ἑρμηνεύων τό χωρίον τοῦτο ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας λέγει: «Σάρκα ἐν τούτοις ὁλοκλήρως τόν ἄνθρωπον νοητόν καί πᾶν τό ἀνθρώπειον γένος ὑποληπτέον». Οὕτω γάρ ὄψεται πᾶσα σάρξ, τό σωτήριον τοῦ Θεοῦ. Οὐκέτι μόνος ὁ Ἰσραήλ, ἀλλά πᾶσα σάρξ. Ὁ γάρ τῶν ὅλων Σωτήρ καί Κύριος, οὐ συνεσταλμένην [= περιωρισμένην]  ἔχει τήν ἡμερότητα [ = καλωσύνην] οὔτε μήν ἕν διέσωσεν ἔθνος· σεσαγήνευκεν [=συμπεριέλαβεν] δέ μᾶλλον τήν ὑπ’ οὐρανόν». Τοῦτο ἀκριβῶς, συνεχίζει ὁ ἅγιος Κύριλλος, ψάλλει καί ὁ Δαυΐδ λέγων: «Πάντα τά ἔθνη, ὅσα ἐποίησας ἥξουσι καί προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου Κύριε, καί δοξάσουσι τό ὄνομά σου», (Ψαλμ. 85,9).

Διά τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Μαρίας «ἐγνώρισε Κύριος τό σωτήριον», δηλονότι τόν Χριστόν Αὐτοῦ, «ἐναντίον τῶν ἐθνῶν ἀπεκάλυψεν τήν δικαιοσύνην Αὐτοῦ» (Ψαλμ. 97,2). Αὐτήν ταύτην τήν γνῶσιν τοῦ σωτηρίου τοῦ Κυρίου καί τήν ἀποκάλυψιν τῆς θείας Αὐτοῦ δικαιοσύνης, διά τῆς Ὑπερευλογημένης Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας, ἑορτάζει καί πανηγυρίζει ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί δή ἡ Ἐκκλησία τοῦ σταυρικοῦ μαρτυρίου καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ. Διό καί μετά τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ βοᾷ λέγουσα, «Χαῖρε κεχαριτωμένη, χαῖρε, ὅτι οὐδείς ὡς σύ πλήν Θεοῦ τηλικοῦτον κεκληρονόμηκεν ὄνομα ἤ τοιαύτης πώποτε τέτυχε δόξης».

Ἀλλά παράτεινον τό ἔλεος σου, Πανάγαθε Δέσποινα, τοῖς γινώσκουσί σε καί ἴδε ἐπί τούς δούλους σου, καί ἐπί τά ἔργα σου, καί κατεύθυνον πάντας εἰς ὁδόν εἰρήνης, ὅτι πάντων οἱ ὀφθαλμοί εἰς σέ ἐλπίζουσιν καί σοῦ τῇ μεσιτείᾳ τήν καταλλαγήν τήν πρός τόν Υἱόν σου καί Θεόν ἡμῶν ἐσχήκαμεν, ᾧ δόξα, ᾧ κράτος σύν τῷ ἀνάρχῳ αὐτοῦ Πατρί καί τῷ ὁμοφυεῖ καί ἁγίῳ Πνεύματι νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ἠκολούθησε λιτανεία καί παρετέθη τράπεζα ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Κυριακοῦ. Ἐν τῇ τραπέζῃ ὡμίλησεν ὁ Μακαριώτατος διά τῆς κάτωθι προπόσεως Αὐτοῦ:

Ἐκλαμπρότατε Γενικέ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος, κ. Εὐάγγελε Βλιώρα,

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Ναζαρέτ κΚυριακέ,

Ἐντιμότατε Πρόεδρε τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου κBasim καί ἀξιότιμα μέλη,

Ἀγαπητοί Συνδαιτημόνες,

Ἡ ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ἀειπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας ἐν αὐτῷ τούτῳ τῷ ἱερῷ τόπῳ εὐαγγελίζεται ἡμῖν τοῖς ἀνθρώποις τήν ἄπειρον ἀγάπην καί φιλανθρωπίαν τοῦ Θεοῦ.

Ἡ ἁγία τῶν Ἱεροσολύμων Ἐκκλησία  εὐαγγελισθεῖσα πρώτη τό χαροποιόν μήνυμα τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ: «Χαῖρε κεχαριτωμένηὁ Κύριος μετά σοῦΕὐλογημένη σύ ἐν γυναιξί», (Λουκ. 1,28), ἀποτελεῖ τήν ἀψευδῆ αὐτήκοον καί αὐτόπτην μαρτυρίαν τοῦ παγκοσμίου καί ἱστορικοῦ τούτου γεγονότος, τοῦ ἀφορῶντος εἰς τό κεφάλαιον τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.

Τό ἱστορικόν τοῦτο γεγονός τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων ἐπιμαρτυρεῖ διά μέσου τῶν αἰώνων ἡ ἀδιάκοπος παρουσία τοῦ εὐσεβοῦς λείμματος (Ρωμ. 11,15) τῶν Χριστιανῶν ἐν τῇ ἁγίᾳ Γῇ γενικώτερον καί τῇ πόλει Ναζαρέτ εἰδικώτερον.

Ὁ Ἀποστολικός καί Πατριαρχικός θεσμός τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων, τῆς Μητρός ἁπασῶν τῶν Ἐκκλησιῶν ἀνεδείχθη ἡ φυσική καί πνευματική κιβωτός τῆς διαφυλάξεως καί διατηρήσεως τῆς Χριστιανικῆς ἀρχεγόνου ΡωμαιοὈρθοδόξου ταυτότητος καί παραδόσεως τοῦ ἐνταῦθα διαβιοῦντος εὐσεβοῦς λείμματος τῶν Χριστιανῶν.

Τοῦτο διατυπώνεται ἐναργέστατα ἐν τῇ θείᾳ λατρείᾳ καί τῇ λειτουργικῇ πράξει τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶνἔνθα προβάλλεται ἐντόνως ὁ Θεός τῆς ἀγάπηςτῆς φιλανθρωπίας καί τοῦ ἀπείρου ἐλέους. «Ἐντολήν καινήν δίδωμι ὑμῖν»λέγει Κύριος, «ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους», (Ἰωάν. 13, 34). «Ἐγώ δέ λέγω ὑμῖν ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς ὑμῶν, εὐλογεῖτε τούς καταρωμένους ὑμᾶς, καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς καί προσεύχεσθε ὑπέρ αὐτῶν», (Ματθ. 5,44). «Μακάριοι γάρ ἐστε, ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι», ( Λουκ. 6,22).

Τόν σωτηριώδη τοῦτον λόγον τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ εὐαγγελίζεται ἡμῖν πᾶσιν σήμερον ἡ πάνσεπτος ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπερευλογημένης Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίαςἐξ ἧς Χριστός ὁ Θεός ἡμῶν τήν καθ’ ἡμᾶς προσλαβόμενος φύσιν πρός Ἑαυτόν ἐπανήγαγεΔιό καί ἡμεῖς κατά πάντα τῇ Θεοτόκῳ βοῶμενΧαῖρε κεχαριτωμένη ὁ Κύριος μετά σοῦ».

Τέλος δέ, θερμῶς εὐχαριστοῦμεν πάντας ὑμᾶς, ἰδιαιτέρως δέ τόν Ἱερώτατον Μητροπολίτην Ναζαρέτ κΚυριακόν καί τόν ἐντιμότατον Πρόεδρον τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου κBasim καί τά σεβαστά αὐτοῦ μέλη διά τήν παρατεθεῖσαν Ἡμῖν καί τῇ συνοδείᾳ Ἡμῶν Ἀβραμιαίαν πνευματικήν τε καί ὑλικήν φιλοξενίαν, φιλοξενίαν ἀγάπης εἰρήνης καί συνεργείαςἈμήν.

Ἔτη πολλά καί εὐλογημένον Πάσχα!

Ἐπί τῇ ἑορτῇ ταύτῃ ὁμοίως ἐτελέσθη θεία Λειτουργία εἰς τό Ἱερόν Προσκύνημα τῆς Γεσθημανῆς, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί τόν ἱερόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου εἰς Ραφίδια, κώμην πλησίον τοῦ Φρέατος τοῦ Ἰακώβ εἰς Σαμάρειαν, προεξάρχοντος τοῦ Προϊσταμένου τῆς Κοινότητος ταύτης Ἀρχιμανδρίτου π. Λεοντίου.

Ακολουθήστε μας :

Σχετικά Άρθρα

Συγκέντρωση Διοικητών, Υποδιοικητών και Επίκουρων Εθνοφυλάκων στο Στρατόπεδο «Σταύρου Στυλιανίδη» στον Κόρνο

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Τρίτη 23 / 3 / 2021 , 2:39 από news_room Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Στρατόπεδο «Σταύρου Στυλιανίδη» στον Κόρνο, συγκέντρωση των Διοικητών, Υποδιοικητών και Επίκουρων Εθνοφυλάκων των Ταγμάτων Εθνοφυλακής για παροχή κατευθύνσεων από τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγο Δημόκριτο Ζερβάκη, αναφορικά με τον τρόπο δράσης της Εθνοφυλακής. Ο κ. […]

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη φροντίζει ΟΛΟΥΣ τους Οδηγούς

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Τετάρτη 17 / 3 / 2021 , 18:52 από news_room Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, Χορηγός της Ελληνικής Σχολής Σκύλων Οδηγών Λάρα Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, ένας όμιλος που μετρά σχεδόν έναν αιώνα ηγετικής παρουσίας στην επιχειρηματική ζωή της Ελλάδας, μέσα από συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες Εταιρικής Υπευθυνότητας, αγωνίζεται για […]

Pin It on Pinterest