16 °C Athens, GR
31/03/2023

Τελευταια Νέα
Απόψεις: Το δίλημμα των Εθνικών εκλογών είναι διττό. Συνέχιση της επιτυχίας η αλλαγή πολιτικής νοοτροπίας Απόψεις: Ρωσίδα κατάσκοπος δήλωνε στο Ληξιαρχείο ότι ήθελε την ίδια ώρα που μητέρες και παιδιά πληρώνουν έως και 8500€ Σε αργία ο κληρικός της Ι.Μ. Ρεθύμνης, Πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Σαρρής Η ομογένεια του Σικάγο των Η.Π.Α. τίμησε το Πυροσβεστικό Σώμα στις εκδηλώσεις της επετείου της 25ης Μαρτίου ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: Υποδοχή της Τιμίας Κάρας του Προστάτη των Καρκινοπαθών, Αγίου Παρθενίου στο Ίλιον Εγκαινιάστηκε στη Νέα Μάκρη το Κέντρο Εκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Π. Τσαπανίδου: Στις 21 Μαΐου έρχεται η ώρα της πολιτικής αλλαγής Αμαλιάδα: Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα – 5 συλλήψεις Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ο Ναός του Αγίου Νικολάου Πτωχοκομείου Αθηνών Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στη Λαμία για το 1ο πολυθεματικό Συνέδριο «Star Forum» Επετειακή εκδήλωση της Μητρόπολης Νέας Ιωνίας αφιερωμένη στην 25η Μαρτίου 1821 Τριμερής Υπουργική Συνάντηση Κύπρου – Ελλάδας – Ισραήλ Επιστρέφει στη χώρα ο πρώην πρόεδρος Μπολσονάρου

Χειροτονία Πρεσβυτέρου στον Πανάγιο Τάφο

Δημοσιεύθηκε: Τρίτη 2 / 3 / 2021 , 6:15 από news_room

Τήν Παρασκευήν, 13ην / 26ην Φεβρουαρίου 2021, εἰς ὥραν λίαν ὀρθρινήν 1:00 π.μ. εἰς θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Πανάγιο Τάφον, ἐχειροτονήθη εἰς Πρεσβύτερον ὁ ἡγούμενος τοῦ προσκυνήματος τοῦ ἁγίου Γεωργίου ἐν Λύδδῃ διάκονος Μάρκελλος, προσελθών ἐκ τῆς Μονῆς Ἁγίου Ἀντωνίου Ἀριζόνας, ἱδρυθείσης ὑπό τοῦ μακαριστοῦ π. Ἐφραίμ Φιλοθεΐτου, καί ἐνταχθείς πρό διετίας εἰς τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα.

Τόν ἱεροδιάκονον Μάρκελλον ἐχειροτόνησεν εἰς Πρεσβύτερον κατ’ ἀπόφασιν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου καί κατ’ ἀνάθεσιν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναζαρέτ κ. Κυριακός, προσφωνήσας αὐτόν πρό τῆς χειροτονίας διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως αὐτοῦ:

«Εὐλαβέστατε Ἱεροδιάκονε π. Μάρκελλε,

Κατά τήν ὥραν ταύτην, ἐν ᾗ ἱστάμεθα πρό τοῦ ὀλβίου Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου τοῦ δεχθέντος ἐν ἑαυτῷ ὡς ὑπνοῦντα τόν Δημιουργόν, ἵνα ὡς ἐκ παστάδος προελθών ἐξαγιάσῃ καί ἀναμορφώσῃ εἰς τό ἀρχαῖον κάλλος τήν φθαρεῖσαν ὑπό τῆς ἁμαρτίας φύσιν ἡμῶν, καλούμεθα, κελεύσει, ἀδείᾳ καί προτροπῇ τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου κ.κ. Θεοφίλου τοῦ Γ΄ καί ἐγκρίσει τῆς περί Αὐτόν Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὅπως δεηθῶμεν τοῦ Παναγίου καί Τελεταρχικοῦ Πνεύματος, ἵνα προχειρίσῃ σε, διά τῶν χειρῶν ἡμῶν, εἰς τόν δεύτερον βαθμόν τῆς Ἱερωσύνης, ἤτοι τοῦ Πρεσβυτέρου καί καταστήσῃ σε Οἰκονόμον τῶν τοῦ Θεοῦ Μυστηρίων.

Μεγάλη διά σέ ἡ τιμή, μεγαλυτέρα διά σέ ἡ δωρεά, μεγίστη διά σέ ἡ εὐθύνη! Ἡ θεία Πρόνοια «τοῦ ἐτάζοντος καρδίας καί νεφρούς», (πρβλ. Ψλμ. ζ΄,10) Παναγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἐπεφύλαττε διά σέ πολλάς εὐλογίας καί ἀνυπολογίστους ἐμπειρίας. Γαλουχηθείς πνευματικῶς καί ἀνατραφείς τά περί τῆς μοναδικῆς ἀγγελομιμήτου πολιτείας εἰς τήν ἐν Ἀριζόνι τῆς Ἀμερικῆς Ἱερᾶν Μονήν Ἁγίου Ἀντωνίου καί παρά τούς πόδας τοῦ Γέροντος Ἐφραίμ, ἦλθες εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί προσελήφθης εἰς τήν Ἁγίαν Βηθλεέμ ὡς διακονητής τοῦ Θεοδέγμονος Σπηλαίου. Κατόπιν, ὁ σοφώτατος Πατήρ καί Πατριάρχης ἡμῶν κ.κ. Θεόφιλος ὁ Γ΄, ἐγκρίνας, μετά τῆς περί Αὐτόν Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, τήν αἴτησιν ἐντάξεώς σου εἰς τήν γεραράν Ἁγιοταφιτικήν ἡμῶν Ἀδελφότητα καί ἐκτιμήσας τά χαρίσματά σου, προέτεινέ σε, ἵνα ἀναλάβῃς καθήκοντα Ἡγουμένου ἐν τῷ Ἱερῷ Προσκυνήματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου ἐν Λύδδῃ, λαμβάνων καί τό ὕψιστον λειτούργημα τῆς Ἱερωσύνης.

Καί ἰδού! Σήμερον «Πνεῦμα Ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπί σέ καί δύναμις Ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι», (Λουκ. 1,35)! Ἀπό σήμερον μεταρσιοῦσαι, ἀπό σήμερον ἀναπλάττεσαι, ἀπό σήμερον μεταστοιχειοῦσαι! Λαμβάνεις Ἱερωσύνην καί μετ’ αὐτῆς νέαν διακονίαν καί νέαν ἀποστολήν. Ἡ νέα σου ἀποστολή ἔχει τρεῖς θέσεις, ἐκ τῶν ὁποίων δύνασαι νά θεωρῇς τόν Θεόν.

Πρώτη ἡ Ἱερωσύνη. Γίνωσκε ὅτι πλέον θά εἶσαι Ἱερεύς τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου! Ἔργον σου ἡ Θεία Λειτουργία, κατά τήν τέλεσιν τῆς ὁποίας θά παραστέκωνται μετά σοῦ «χιλιάδες Ἀρχαγγέλων καί μυριάδες Ἀγγέλων» (Εὐχή Θ. Λειτουργίας). Ἐνώπιόν σου θά εἶναι τό ἱερόν Θυσιαστήριον, ἐπί τοῦ ὁποίου δέν θά εἶσαι πλέον διακονητής ἀλλά Λειτουργός, νέμων καί διανέμων τήν Θείαν Χάριν! Ἐκ τοῦ ἱεροῦ Θυσιαστηρίου θά λαμβάνεις δύναμιν καί εἰς αὐτό θά προστρέχεις εἰς τά προβλήματά σου. Πρόσεχε σεαυτόν, διότι ὅσον καθαρωτέρα εἶναι ἡ ζωή τοῦ Ἱερέως, τόσον περισσοτέραν Χάριν λαμβάνει ἐκ τῆς ἐπιτελέσεως τῆς θείας Μυσταγωγίας. Φύλαττε εἰς τόν νοῦν σου τήν ὅρασιν τοῦ Προφήτου Ἡσαΐου, ὅτε εἶδε «τόν Κύριον ἐπί θρόνου ὑψηλοῦ καί ἐπῃρμένου, καί πλήρης ὁ οἶκος τῆς δόξης αὐτοῦ», (Ἡσ. 6,1), καί ἔχε τήν βεβαιότητα ὅτι κατά τήν ἐπιτέλεσιν τῆς Ἀναιμάκτου Θυσίας, αὕτη ἡ ὅρασις ἐκτυλίσσεται ἐνώπιόν σου, ἄν καί δέν δύνασαι νά θεωρῇς αὐτήν διά τῶν χοϊκῶν ὀφθαλμῶν.

Δευτέρα, ἡ Ποιμαντική ἀποστολή. Καλεῖσαι ἀπό τοῦδε καί εἰς τό ἐξῆς, νά μή «δώσῃς ὕπνον τοῖς ὀφθαλμοῖς σου καί τοῖς βλεφάροις σου νυσταγμόν καί ἀνάπαυσιν τοῖς κροτάφοις σου», (πρβλ. Ψαλμ. ρλα΄, 4). Ἀπό σήμερον καθίστασαι δοχεῖον τελετουργικόν τῆς Θείας Χάριτος, ἵνα μεταδίδῃς εἰς πάντα ἄνθρωπον πρός σέ ἐρχόμενον ὕδωρ Ζωῆς αἰωνίου, γιγνόμενον «ἐν αὐτῷ πηγή ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωήν αἰώνιον», (Ἰωάν. 4,14). Ἡ μέριμνά σου διά τό ἐν Λύδδῃ ποίμνιον τοῦ Πατριαρχείου ἡμῶν καί διά τούς προσκυνητάς, οἱ ὁποῖοι καταφθάνουν ἀπό περάτων γῆς, ἐπιβάλλει εἰς σέ ἀδιάλειπτον συνεχῆ μέριμναν καί φροντίδα, ἵνα οἰκοδομῶνται πνευματικῶς καί πορεύωνται εἰς νομάς σωτηρίους. Κράτα εἰς τήν καρδίαν σου τόν λόγον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος: «τόν ἀληθινόν ποιμένα θά τόν φανερώσῃ ἡ ἀγάπη του. Ἀπό ἀγάπη ἄλλωστε ὁ Ποιμήν ἐσταυρώθη», (Κλῖμαξ, Πρός ποιμένα, 24).

Τρίτη καί τελευταία θέσις τῆς ἀποστολῆς σου εἶναι αὐτή τοῦ Ἁγιοταφίτου. Ὡς Ἱερομόναχος Ἁγιοταφίτης, συνεχιστής τῆς παραδόσεως τοῦ Τάγματος τῶν Σπουδαίων, ἐκτός τῶν προαναφερθέντων, πρέπει νά διατηρῇς ἀκούραστον τήν προσοχήν σου εἰς τό Ἱερόν Προσκύνημα, τό ὁποῖον καλεῖσαι νά διακονήσῃς. Φύλαξ καί ἄγρυπνος φρουρός, προσέχων καί διαφυλάττων τήν πνευματικήν καί ὑλικήν περιουσίαν, ἥν παρέδωκαν εἰς ἡμᾶς οἱ παλαιοί Πατέρες ὡς ἄλλα τιμαλφῆ καί ἱερά ἀναθήματα τῆς εὐσεβοῦς Πίστεώς μας. Γίνωσκε δέ, ὅτι οἱ παλαιοί Πατέρες μέ αἷμα, δάκρυα καί ἱδρῶτα διεφύλαξαν τούς ἡγιασμένους τούτους τόπους. Νά διατηρῇς τήν βεβαιότητα, ὅτι ὁ «τῷ Βασιλεῖ τῶν αἰωνων στρατεύσας», (πρβλ. Τροπάριον Ἐσπερινοῦ Ἁγ. Γεωργίου) Μεγαλομάρτυς καί Τροπαιοφόρος Γεώργιος, θά βρίσκεται παραστάτης καί συνοδοιπόρος σου εἰς τό ἀγώνισμα τοῦτο.

Ταῦτα πάντα, ἀδελφικῶς καί Πατρικῶς νουθετήσας, ὑπακούσας τῇ κελεύσει τοῦ Θειοτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου κ.κ. Θεοφίλου τοῦ Γ΄, ἐπικαλούμενοι ἐπί σέ, τήν Χάριν τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου, τοῦ Θεοδέγμονος Σπηλαίου, τήν πρεσβείαν τῆς ἐν Ναζαρέτ εὐαγγελισθείσης Πανάγνου καί Πανακηράτου Θεοτόκου καί τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καί θαυματουργοῦ Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, καλοῦμεν σε, ὅπως «εἰσέλθῃς εἰς τά σκηνώματα Αὐτοῦ… εἰς τόν τόπον οὗ ἔστησαν οἱ πόδες Αὐτοῦ», (πρβλ. Ψλμ. ρλα΄,7).

Τόν χειροτονηθέντα ἐπευφήμησαν διά τοῦ «ἄξιος, ἄξιος!», ἅμα τῇ ἐπικλήσει ἐπ’ αὐτόν τῆς θείας Χάριτος καί τῇ ἐπιθέσει τῶν χειρῶν τοῦ Ἀρχιερέως οἱ τιμήσαντες αὐτόν ἐκ τοῦ ποιμνίου τῆς Λύδδης καί οἱ Ἁγιοταφῖται Πατέρες.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν, ὁ χειροτονηθείς ἐδεξιώθη τόν χειροτονήσαντα Ἀρχιερέα καί πάντας εἰς τό Γραφεῖον τοῦ Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου.

Διαγενομένης τῆς νυκτός, προσῆλθεν εἰς τό γραφεῖον τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ὁ χειροτονηθείς καί ἔλαβε τάς εὐχάς Αὐτοῦ καί ὁδηγίας διά τήν διαποίμανσιν τοῦ ἐν τῷ Προσκυνήματι τῆς Λύδδης Ἀραβοφώνου ποιμνίου ἡμῶν.

Ακολουθήστε μας :

Σχετικά Άρθρα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Κ.Κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ 2020

Πατριαρχική Εγκύκλιος του Ιεροσολύμων Θεόφιλου για την εορτή των Χριστουγέννων – Adologala.gr

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Σάββατο 27 / 11 / 2021 , 18:04 από news_room Πατριαρχική Εγκύκλιος του Ιεροσολύμων Θεόφιλου για την εορτή των Χριστουγέννων – Adologala.gr Διά τόν ἑορτασμόν τῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων κατά τήν ἐκκλησιαστικήν παράδοσιν καί τάξιν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἀπηύθυνε πρός τό […]

Κυπελλούχος Ελλάδας ο Παναθηναϊκός

Κυπελλούχος Ελλάδας ο Παναθηναϊκός

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Κυριακή 22 / 5 / 2022 , 2:45 από news_room Κυπελλούχος Ελλάδας για 19η φορά στην Ιστορία του και πρώτη μετά από οκτώ χρόνια στέφθηκε ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» του Ιβάν Γιοβάνοβιτς επικράτησαν 1-0 του ΠΑΟΚ στον τελικό της διοργάνωσης που έγινε στο ΟΑΚΑ, χάρη σε γκολ που πέτυχε […]

Pin It on Pinterest