32 °C Athens, GR
19/08/2022

Τελευταια Νέα

Δικαστήριο Λάρνακας: Καταδίκες για παραβάσεις της Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

Δημοσιεύθηκε: Τετάρτη 30 / 12 / 2020 , 14:05 από news_room

Καταδίκες για παραβάσεις της Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία που επιβλήθηκαν από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας εντός του 2020

Μέσα στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προώθησε την ποινική δίωξη Εργοδοτών και Διευθυντή εταιρείας, που παρέβησαν τις διατάξεις της Νομοθεσίας, οι οποίες αφορούσαν θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Ως αποτέλεσμα των διώξεων αυτών το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας καταδίκασε μέσα στο 2020 τα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Την εταιρεία «ATHEODOSIOUFROZENFOODS», που δραστηριοποιείται στον τομέα παρασκευής κατεψυγμένων τροφίμων, σε συνολικό πρόστιμο €1.500, για τις πιο κάτω παραβάσεις, των περί Διαχείρισης των Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών, των περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών, της περί Πετρελαιοειδών Νομοθεσίας, του Κώδικα Πρακτικής για Μικρές Εγκαταστάσεις Υγραερίου και των περί Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών, που έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενά της πρόσωπα και άλλα πρόσωπα στην εργασία:

 • Παράλειψη να έχει στη διάθεσή της γραπτή εκτίμηση των κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των εργοδοτουμένων της και άλλων προσώπων με βάση την οποία να καθοριστούν τα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων, καθώς και παράλειψη λήψης των αναγκαίων προληπτικών μέτρων.
 • Παράλειψη τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων ή άλλων μέσων προστασίας στα άκρα δαπέδου στο μεσοπάτωμα του υποστατικού, καθώς και ανύψωσης του κιγκλιδώματος στο πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου, που οδηγούσε στο μεσοπάτωμα, σε ύψος τουλάχιστο 1.10m, για την προστασία προσώπων έναντι πτώσης από ύψος πέραν των 2,5 μέτρων.
 • Παράλειψη εγκατάστασης των κυλίνδρων υγραερίου που χρησιμοποιούσε για την παρασκευή τροφίμων σε ασφαλή χώρο εκτός του κτηρίου της, με κίνδυνο διαρροής υγραερίου ή και πυρκαγιάς ή ανάφλεξης.
 • Παράλειψη παροχής επαρκούς νωπού αέρα στους κλειστούς χώρους εργασίας όπως τους χώρους παρασκευής τροφίμων, το γραφείο και εσωτερικό διάδρομο.
 • Παράλειψη εφοδιασμού με προφυλακτήρα τους δύο εξαεριστήρες που βρίσκονταν εγκατεστημένοι στην εξωτερική τοιχοποιία στο μεσοπάτωμα.

2. Την εταιρεία «FOODPARKCITYF.P.C.LTD», που δραστηριοποιείται στον τομέα των καφεστιατορίων, σε συνολικό πρόστιμο €5.000, για τις πιο κάτω παραβάσεις, των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών, των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών, των περί Διαχείρισης θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών και των  περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων, που προκάλεσαν τον θανάσιμο τραυματισμό εργοδοτούμενής της και έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενούς της καθώς και τρίτα πρόσωπα:

 • Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων όπως στερέωση του μεταλλικού ραφιού αποθήκης με το κτήριο και ορθή συναρμολόγηση του ώστε να μην διατρέχουν κίνδυνο τα άτομα που εργάζονταν στον χώρο της αποθήκης.
 • Παράλειψη επιλογής κατάλληλου εξοπλισμού εργασίας και χρήση ακατάλληλων μέσων πρόσβασης (βαρέλια μπύρας Draft και πλαστικά κασόνια μπύρας) στα προϊόντα στον τελευταίο πατό του μεταλλικού ραφιού αποθήκης.
 • Παράλειψη λήψης κατάλληλων προστατευτικών μέτρων για την αποτροπή πτώσης αντικειμένων, τα οποία βρίσκονταν τοποθετημένα στους πατούς των μεταλλικών ραφιών αποθήκης.
 • Παράλειψη εφαρμογής κατάλληλου συστήματος ασφάλειας ή σύστημα διαχείρισης των κινδύνων, στο οποίο να περιγράφονται, μεταξύ άλλων, οι διευθετήσεις για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό, την οργάνωση, τον έλεγχο καθώς και την παρακολούθηση και την αναθεώρηση των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται για τις δραστηριότητες στον χώρο εργασίας που ενέχουν κινδύνους.

3. Ένα διευθυντή εταιρείας σε άμεση ποινή φυλάκισης 10 μηνών, για παραβάσεις προνοιών της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία. Με απόφαση του Εφετείου, τρεις μήνες μετά την επιβολή της ποινής, η ποινή αυτή μειώθηκε σε άμεση απόλυσή του, λαμβάνοντας υπόψη το λευκό ποινικό μητρώο, την παραδοχή για το ατύχημα και τις προσωπικές και οικογενειακές περιστάσεις του.

4. Αθώωση μελετητή έργου από το Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου, μετά από Ποινική Έφεση που ο ίδιος άσκησε σε απόφαση του 2016 και αφορούσε την ένστασή του για πολλαπλότητα ή ασάφεια του κατηγορητηρίου (Αρ. Υπόθεσης: 1371/10).

5. Ένα εργοδότη σε συνολικό πρόστιμο €4.750 για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) Κανονισμών, των περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών Νόμων, των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών, των περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών και των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων, που προκάλεσαν το τραυματισμό εργοδοτούμενού του και έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενούς του και άλλα πρόσωπα.

 • Παράλειψη άμεσης πληροφόρησης του αρμόδιου Επαρχιακού Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας της Επαρχίας  όπου συνέβηκε το ατύχημα, σχετικά με ατύχημα που συνέβηκε σε εργοδοτούμενο του το οποίο τον κατέστησε ανίκανο για εκτέλεση της εργασίας του για περισσότερες από τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες.
 • Παράλειψη αποστολής της  γραπτής γνωστοποίησης ατυχήματος στο αρμόδιο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας της Επαρχίας όπου συνέβηκε το ατύχημα, υποβάλλοντας κατάλληλα και πλήρως συμπληρωμένο το εγκεκριμένο έντυπο γνωστοποίησης σχετικά με ατύχημα που συνέβηκε σε εργοδοτούμενο του κατά τη διάρκεια της εργασίας του,  το οποίο τον κατέστησε ανίκανο για περισσότερες από τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες.
 • Παράλειψη του εργοδότη να είναι ασφαλισμένος με οποιοδήποτε ασφαλιστή έναντι της ευθύνης του για ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια σε κάθε εργοδοτούμενό του.
 • Παράλειψη εργοδότη να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίμηση των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων και ειδικά αυτών που αφορούσαν τις εργασίες φορτοεκφόρτωσης, για έγκαιρο εντοπισμό των κινδύνων και λήψης προληπτικών και προστατευτικών μέτρων.
 • Παράλειψη εργοδότη να επιτηρήσει ικανοποιητικά τους εργοδοτούμενους του σε σχέση με το χειρισμό υδραυλικής ανυψωτικής πλατφόρμας.
 • Παράλειψη καθοδήγησης, διάθεσης κατάλληλων πληροφοριών και εκπαίδευσης των εργοδοτουμένων του σχετικά με τη λειτουργία και χρήση υδραυλικής πλατφόρμας.

6. Την εταιρεία «P.D.S.I.SLTD», που δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής μεταλλικών πινακίδων και εκτύπωσης αυτοκόλλητων πλαστικών μεμβρανών, σε συνολικό πρόστιμο €5.750, για τις πιο κάτω παραβάσεις, των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών, των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) Κανονισμών, των περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών Νόμων, των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών και των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων, που προκάλεσαν τον θανάσιμο τραυματισμό εργοδοτούμενού της, τον τραυματισμό δεύτερου εργοδοτούμενού της και έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενούς της καθώς και άλλα πρόσωπα:

 • Παράλειψη διάθεσης γραπτής εκτίμησης των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων  για την ασφάλεια και υγεία των εργοδοτουμένων της και άλλων προσώπων που δεν εργοδοτούνται από αυτήν αλλά επηρεάζονται από τις δραστηριότητές της, με βάση την οποία να καθοριστούν τα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων για έγκαιρο εντοπισμό των κινδύνων και λήψη των αναγκαίων προληπτικών μέτρων.
 • Παράλειψη εφαρμογής κατάλληλου συστήματος ασφάλειας ή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων το οποίο να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διευθετήσεις για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό, την οργάνωση, τον έλεγχο καθώς και την παρακολούθηση και την αναθεώρηση των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται για τις δραστηριότητες στον χώρο εργασίας που ενέχουν κινδύνους.
 • Παράλειψη υποβολής κατάλληλα και πλήρως συμπληρωμένο το εγκεκριμένο έντυπο γνωστοποίησης ατυχήματος στο αρμόδιο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας, εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία του ατυχήματος.
 • Παράλειψη ασφάλισης έναντι της ευθύνης για ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια σε κάθε εργοδοτούμενο.
 • Παράλειψη μέριμνας εκπόνησης σχεδίου ασφάλειας και υγείας, πριν από την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου, στο οποίο να περιγράφονται, μεταξύ άλλων, οι κανόνες ασφάλειας στο εργοτάξιο και τα ειδικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τις εργασίες που ενέχουν τους ειδικούς κινδύνους πτώσεως από ύψος.
 • Παράλειψη παροχής και διατήρησης ασφαλούς μεθόδου για τη συντήρηση εξοπλισμού πινακίδων.
 • Παράλειψη παροχής κατάλληλης επιτήρησης των εργοδοτουμένων της.

7. Την εταιρεία «PAFILISCAFFOLDING & TRADINGLTD», που δραστηριοποιείται στην εμπορία οικοδομικού εξοπλισμού που έχει σχέση με ικριώματα και μεταλλικά καλούπια, σε συνολικό πρόστιμο €1.700, για τις πιο κάτω παραβάσεις, των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών και των περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών, που έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενούς της καθώς και άλλα πρόσωπα:

 • Παράλειψη διάθεσης γραπτής εκτίμησης των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και υγεία των εργοδοτουμένων της και άλλων προσώπων που δεν εργοδοτούνται από αυτήν αλλά επηρεάζονται από τις δραστηριότητές της, με βάση την οποία να καθοριστούν τα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων για έγκυρο εντοπισμό των κινδύνων και λήψης προληπτικών μέτρων.
 • Παράλειψη εφαρμογής κατάλληλου συστήματος ασφάλειας ή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων στο οποίο να περιγράφονται, μεταξύ άλλων, οι διευθετήσεις για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό, την οργάνωση, τον έλεγχο καθώς και την παρακολούθηση και την αναθεώρηση των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται για τις δραστηριότητες στον χώρο εργασίας που ενέχουν κινδύνους.
 • Παράλειψη καθοδήγησης και διάθεσης όλων των κατάλληλων πληροφοριών σε εργοδοτούμενο της ή και άλλα πρόσωπα σχετικά με τη λειτουργία και χρήση περονοφόρου οχήματος.

8. Έναν εργοδότη σε συνολικό πρόστιμο €2.500 για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών, των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών και των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων, που έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενούς του και άλλα πρόσωπα.

 • Παράλειψη διάθεσης γραπτής εκτίμησης των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και υγείας των εργοδοτουμένων του και άλλων προσώπων που δεν εργοδοτούνται από αυτόν αλλά επηρεάζονται από τις δραστηριότητές του, με βάση την οποία να καθοριστούν τα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων για έγκαιρο εντοπισμό των κινδύνων και λήψη προληπτικών μέτρων.
 • Παράλειψη  εφαρμογής κατάλληλου συστήματος ασφάλειας ή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων στο οποίο να περιγράφονται, μεταξύ άλλων, οι διευθετήσεις για τον αποτελεσματικό έλεγχο καθώς και την παρακολούθηση και την αναθεώρηση των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται για τις δραστηριότητες στον χώρο εργασίας που ενέχουν κινδύνους.
 • Παράλειψη διασφάλισης της εκπόνησης σχεδίου ασφάλειας και υγείας, πριν από την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου, στο οποίο να περιγράφονται, μεταξύ άλλων, οι κανόνες ασφάλειας στο εργοτάξιο και τα ειδικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους.
 • Παράλειψη διασφάλισης ότι ο εργοδότης στον οποίο ανάθεσε την εκτέλεση μέρους εργασιών καθαρισμού μεταλλικών πινακίδων και προμήθειας και επικόλλησης αυτοκόλλητων πινακίδων, διαθέτει κατάλληλο σύστημα ασφάλειας καθώς και κατάλληλες και επαρκείς γραπτές εκτιμήσεις των κινδύνων.

9. Έναν διευθυντή εταιρείας σε συνολικό πρόστιμο €2.500 για παραβάσεις των προνοιών της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία.

Ακολουθήστε μας :

Σχετικά Άρθρα

«Η Συμβολή της Εκκλησίας στην Αναγέννηση του Έθνους» - Ομιλίες στον Ι.Ν. Αγίας Μαρίνας πόλεως Ιωαννίνων

«Η Συμβολή της Εκκλησίας στην Αναγέννηση του Έθνους» – Ομιλίες στον Ι.Ν. Αγίας Μαρίνας πόλεως Ιωαννίνων

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Δευτέρα 15 / 11 / 2021 , 14:57 από news_room Ανακοινώνεται στο πλήρωμα της Τοπικής Εκκλησίας ότι πραγματοποιούνται κι εφέτος οι κατά Κυριακήν Εσπερινές Ομιλίες στον ιερό ναό Αγίας Μαρίνης, πόλεως Ιωαννίνων, την ώρα του Εσπερινού, στις 6.00΄ το απόγευμα υπό τον γενικό τίτλο «Η συμβολή της Εκκλησίας στην […]

Οι βελγικές αρχές ανακαλούν την άδεια λειτουργίας του εργοστασίου σοκολάτας Kinder μετά τη μόλυνση με σαλμονέλα

Οι βελγικές αρχές ανακαλούν την άδεια λειτουργίας του εργοστασίου σοκολάτας Kinder μετά τη μόλυνση με σαλμονέλα

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Παρασκευή 8 / 4 / 2022 , 19:48 από news_room Η Υπηρεσία Ασφάλειας Τροφίμων (AFSCA) του Βελγίου ανακοίνωσε σήμερα ότι έδωσε εντολή να σταματησει η παραγωγή του εργοστασίου σοκολάτας Kinder, όπου εντοπίστηκε μόλυνση με σαλμονέλα αποδοκιμάζοντας “τις ελλιπείς πληροφορίες” που παρείχε ο ιταλικός κολοσσός ειδών ζαχαροπλαστικής Ferrero. “Επειτα από […]

Pin It on Pinterest