31 °C Athens, GR
07/08/2022

Η Τράπεζα Κύπρου μετά την φορολογία, ανακοίνωσε ζημιές 126 εκ. ευρώ για το Α΄ εξάμηνο του 2020

Δημοσιεύθηκε: Παρασκευή 28 / 8 / 2020 , 13:24 από

Ζημιά μετά τη φορολογία ύψους €100 εκατομμυρίων για το β’ τρίμηνο 2020 και €126 εκατ. για το α’ εξάμηνο 2020, ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου.

«Τα αποτελέσματα αυτό το τρίμηνο σηματοδοτούν περαιτέρω πρόοδο έναντι των στρατηγικών μας στόχων για να καταστεί η Τράπεζα ένας πιο ισχυρός, πιο ασφαλής και πιο αποδοτικός οργανισμός», τονίζει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πανίκος Νικολάου σε γραπτή του δήλωση.

Αναφέρει επίσης ότι η Τράπεζα είναι «τώρα σε καλύτερη θέση» για να διαχειριστεί τις προκλήσεις που προκύπτουν από τη συνεχιζόμενη κρίση από την εξάπλωση του ιού COVID-19 και να στηρίξει την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας.

Παραμένουμε επικεντρωμένοι, σύμφωνα με τον κ. Νικολάου, «στην περαιτέρω μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό και θα συνεχίσουμε να αναζητούμε λύσεις, οργανικές και μη, για την επίτευξη αυτού του στόχου», ενώ θα συνεχίσουμε να αξιολογούμε, όπως αναφέρει, «την προοπτική για επιτάχυνση της μείωσης των ΜΕΔ μέσω περαιτέρω πωλήσεων ΜΕΔ στο μέλλον».

Αναφέρει επίσης ότι νωρίτερα αυτόν τον μήνα, παρά τις δύσκολες συνθήκες αγοράς, συμφωνήσαμε την πώληση χαρτοφυλακίου ΜΕΔ ύψους €0,9 δις (Project Helix 2) και «πετύχαμε οργανική μείωση ΜΕΔ ύψους €279 εκατ. κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, και συμπληρώσαμε την πώληση χαρτοφυλακίου ΜΕΔ ύψους €133 εκατ. (Project Velocity 2)».

Με αυτές τις ενέργειες απομόχλευσης, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας, «πετύχαμε μείωση ΜΕΔ ύψους €1,3 δις το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Συνολικά, συνέχισε, από το ανώτατό τους επίπεδο το 2014, έχουμε μειώσει τα ΜΕΔ κατά €12,4 δις ή 83% σε €2,6 δις και το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια σε 22%, αναπροσαρμοσμένα για το Project Helix 2.

Τέλος, ο κ. Νικολάου διαβεβαιώνει ότι η Τράπεζα εργάζεται στενά με τους πελάτες της για τον περιορισμό της ενδεχόμενης επιδείνωσης της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου μετά τη λήξη του προγράμματος αναστολής καταβολής οφειλών και των άλλων κυβερνητικών σχεδίων.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με βάση την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΜΕΔ βάσει ΕΑΤ) μειώθηκαν κατά €270 εκατ. ή κατά 7% κατά τη διάρκεια του β’ τριμήνου 2020 (μέσω οργανικής μείωσης των ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) ύψους €137 εκατ. και της ολοκλήρωσης του Project Velocity 2, ύψους €133 εκατ.), στα €3.468 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2020 (σε σύγκριση με €3,738 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2020 και €3.880 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019), παρά το πάγωμα της οικονομικής δραστηριότητας λόγω των μέτρων για αντιμετώπιση του ιού COVID-19 τον Μάρτιο 2020.

Το Συγκρότημα κατέγραψε οργανική μείωση ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) για είκοσι-ένα συνεχόμενα τρίμηνα. Αναπροσαρμοσμένα για το Project Helix 2, τα ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) μειώθηκαν κατά €886 εκατ. σε €2.582 εκατ. με βάση τα στοιχεία στις 30 Ιουνίου 2020.

Τα ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) αντιπροσωπεύουν το 28% του συνόλου των δανείων στις 30 Ιουνίου 2020, σε σύγκριση με 29% στις 31 Μαρτίου 2020.

Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) αυξήθηκε σε 59% στις 30 Ιουνίου 2020, σε σύγκριση με 56% στις 31 Μαρτίου 2020 (βελτιωμένο κατά 3 ε.μ. σε τριμηνιαία βάση) και 54% στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) με μεταβατικές διατάξεις αναφορικά με το ΔΠΧΑ 9 ανήλθε σε 14.3% στις 30 Ιουνίου 2020 (και 14.4% αναπροσαρμοσμένος για τη συμφωνία πώλησης του Project Helix 2, η οποία υπογράφηκε το γ’ τρίμηνο 2020 (αναφέρεται ως «αναπροσαρμοσμένος για το Helix 2») σε σύγκριση με 14.3% στις 31 Μαρτίου 2020, και 14.8% στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Όπως αναφέρεται, κατά τη διάρκεια του β’ τριμήνου 2020, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) επηρεάστηκε αρνητικά κατά περίπου 70 μ.β. τόσο από τις πιστωτικές ζημιές δανείων που αναγνωρίστηκαν ως αποτέλεσμα της αναμενόμενης συμφωνίας για το Project Helix 2, όσο και από την καθαρή ζημιά που σχετίζεται με τα υπόλοιπα στοιχεία που παρουσιάζονται στις `Προβλέψεις/καθαρή ζημιά σχετικά με πωλήσεις ΜΕΔ (Βάσει ΕΑΤ), περιλαμβανομένων εξόδων αναδιάρθρωσης`, και επηρεάστηκε θετικά κατά περίπου 50 μ.β. από τις τροποποιήσεις στους κανονισμούς κεφαλαίων που θεσπίστηκαν τον Ιούνιο 2020 για την αντιμετώπιση του ιού COVID-19 και αφορούν την επέκταση των μεταβατικών διατάξεων του ΔΠΧΑ 9 και την επιτάχυνση των αλλαγών σχετικά με τον συντελεστή στήριξης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ο οποίος μειώνει τα σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία).

O Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 17,8% στις 30 Ιουνίου 2020 (και 17,9% αναπροσαρμοσμένος για το Helix 2), σε σύγκριση με 17,7% στις 31 Μαρτίου 2020 και 18,0% στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Οι συνολικές καταθέσεις πελατών του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €16.303 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2020 (σε σύγκριση με €16.246 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2020 και €16.692 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019),παραμένοντας στα ίδια επίπεδα το β’ τρίμηνο και μειωμένα κατά 2% από το τέλος του χρόνου.

Το μερίδιο αγοράς της Τράπεζας στις καταθέσεις στην Κύπρο ανήλθε σε 35,0% στις 30 Ιουνίου 2020, σε σύγκριση με 34,8% στις 31 Μαρτίου 2020 και 35,1% στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Ο δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις (μετά τις προβλέψεις) (Δ/Κ) ανήλθε σε 64% στις 30 Ιουνίου 2020 (σε σύγκριση με 65% στις 31 Μαρτίου 2020 και 64% στις 31 Δεκεμβρίου 2019).

Εξάλλου, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα, τα δάνεια του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου ανήλθαν σε €12.491 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2020, σε σύγκριση με €12.709 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2020 και €12.822 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Τα δάνεια του Συγκροτήματος για τις εργασίες στην Κύπρο ανήλθαν σε €12.416 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2020, και αντιπροσωπεύουν το 99% του συνόλου των δανείων του Συγκροτήματος. Τα δάνεια, αναπροσαρμοσμένα για το Helix 2, μειώθηκαν κατά €898 εκατ. σε €11.593 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2020.

Ο νέος δανεισμός που δόθηκε στην Κύπρο, κατά το α’ εξάμηνο 2020, ανήλθε σε €689 εκατ., σε σύγκριση με €1.111 εκατ. το α’ εξάμηνο 2019 (μειωμένα κατά 38% σε ετήσια βάση).

Ο νέος δανεισμός που δόθηκε στην Κύπρο κατά το β’ τρίμηνο 2020 ανήλθε σε €238 εκατ., σε σύγκριση με €451 εκατ. το α’ τρίμηνο 2020 (μειωμένος κατά 47% σε τριμηνιαία βάση) και με €548 εκατ. το β’ τρίμηνο 2019 (μειωμένα κατά 56% σε ετήσια βάση). Η Τράπεζα Κύπρου σημειώνει πως η μείωση στο νέο δανεισμό είναι συνεπακόλουθο των περιοριστικών μέτρων λόγω της εξάπλωσης του COVID-19

Πηγή:ΚΥΠΕ.

Ακολουθήστε μας :

Σχετικά Άρθρα

υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν

ΗΠΑ: Η Κίνα γίνεται πιο «πιεστική και επιθετική», λέει ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Σάββατο 11 / 6 / 2022 , 23:22 από news_room Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κάνουν ό,τι τους αναλογεί για να διαχειριστούν τις εντάσεις με την Κίνα και να αποτρέψουν μια σύγκρουση, παρότι το Πεκίνο γίνεται πιο επιθετικό στην περιοχή της Ασίας, συμπεριλαμβανομένης της Ταϊβάν, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας […]

Τηλεδιάσκεψη του Υπουργού Παιδείας με την ηγεσία της ΠΟΦΕΝ

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Δευτέρα 21 / 12 / 2020 , 17:46 από news_room Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και  Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου πραγματοποίησε σήμερα τηλεδιάσκεψη με την ηγεσία της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ). Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε επίσης, από πλευράς Υπουργείου, ο Γενικός Διευθυντής κ. Κύπρος Κυπριανού και η Διευθύντρια Ανώτερης […]

Pin It on Pinterest