31 °C Athens, GR
16/09/2021

Γνωρίζοντας την Α. Θ. Μ. Πατριάρχη Ἱεροσολύµων καὶ πάσης Παλαιστίνης κ.κ. Θεοφίλο Γ΄

Δημοσιεύθηκε: Πέμπτη 2 / 7 / 2020 , 1:40 από adologala.gr

Ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Μακαριότης, ὁ Πατριάρχης τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ καὶ πάσης Παλαιστίνης κ.κ. Θεόφιλος ὁ Γ’ (κατὰ κόσμον Ἠλίας Γιαννόπουλος τοῦ Παναγιώτου καὶ τῆς Τρισευγένης) ἐγεννήθη ἐν Γαργαλιάνοις νομοῦ Τριφυλίας-Μεσσηνίας ἐν ἔτει 1952. Εἰς Ἱεροσόλυμα ἀφίκετο κατ’ Ἰούλιον τοῦ ἔτους 1964 καὶ ἐνεγράφη ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Σχολῇ, ἐξ ἧς ἀπεφοίτησε τῷ 1970. Τῇ 28/06/1970 ἐκάρη Μοναχός ὑπὸ τοῦ ἀειμνήστου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Βενεδίκτου ἐν τῇ Μεγάλῃ Αἰθούσῃ τῶν Πατριαρχείων, μετονομασθεὶς Θεόφιλος.

Τῇ 1/07/1970, Συνοδικῇ ἀποφάσει, ἐχειροτονήθη Διάκονος ἐπὶ τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ ὑπὸ τοῦ Ἱερωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου κ. Βασιλείου καὶ διωρίσθη Διάκονος ἐν τῷ Ναῷ τῆς Ἀναστάσεως.

Ἀργότερον προσελήφθη παρὰ τῷ Μακαριωτάτῳ ὡς Διάκονος αὐτοῦ. Τῇ 1/07/1975 ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος ὑπὸ τοῦ Ἱερωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως Διοδώρου ἐπὶ τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ. Συνοδικῇ ἀποφάσει ἀπεστάλη τῷ 1975 εἰς Ἀθήνας δι’ ἀνωτέρας σπουδὰς ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ. Τῇ 21/02/1978 ἀπενεμήθη αὐτῷ τὸ ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου. Ἀποπερατώσας τὰς σπουδὰς αὐτοῦ, ἐπανῆλθεν αἰσίως τῷ 1979 καί διωρίσθη Γραμματεὺς ἐν τῇ Ἀρχιγραμματείᾳ, Καθηγητὴς ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Σχολῇ καὶ Ἐπιστάτης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους.

Τῇ 2/05/1981 διωρίσθη μέλος τῆς ἐποπτευούσης Ἐπιτροπῆς τοῦ περιοδικοῦ «Νέα Σιών». Τῇ 22/12/1981 ἀπεστάλη εἰς τὸ Πανεπιστήμιον τοῦ Durham Ἀγγλίας διὰ μεταπτυχιακὰς σπουδάς. Περατώσας αὐτὰς ἐπιτυχῶς, ἐπέστρεψεν αἰσίως τῷ 1986 καὶ ἀμέσως διωρίσθη Γραμματεὺς τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου, ὑπεύθυνος τοῦ Γραφείου Τύπου καὶ Πληροφοριῶν τοῦ Πατριαρχείου, ὡς ἐπίσης καὶ μέλος τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας.

Τῇ 31/10/1986 διωρίσθη ἀντιπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου ἐν τῇ Κεντρικῇ Ἐπιτροπῇ τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν καὶ συμμετέσχεν εἰς τὴν Ζ’ Γενικὴν Συνέλευσιν τοῦ Π.Σ.Ε. εἰς Καμπέραν τῆς Αὐστραλίας. Ἀπὸ τοῦ ἔτους 1991 ἕως τοῦ ἔτους 1996 ὑπηρέτησεν ὡς Ἡγούμενος ἐν Κανᾷ. Τῷ 1997 διωρίσθη μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς Δικαστηρίων καὶ τῷ αὐτῷ ἔτει ἀπεστάλη εἰς Qatar.

Τῇ 27/09/2000 διωρίσθη Μέλος τῆς  Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου. Τον Σεπτέμβριον τοῦ 2001 διωρίσθη Πατριαρχικὸς Ἐπίτροπος ἐν Μόσχᾳ. Τὸν Ἰούλιον τοῦ 2003 διωρίσθη Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ἐν Qatar.

Τῇ 8/06/2004 διωρίσθη μέλος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαστηρίου καὶ τὸν Σεπτέμβριον τοῦ ἰδίου ἔτους, Γέρων Σκευοφύλαξ τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως. Τῇ 14/02/2005 ἐξελέγη καὶ ἐχειροτονήθη εἰς Ἀρχιεπίσκοπον Θαβωρίου.

Τῇ 9/08/2005, παμψηφεὶ καὶ ὁμοφώνῳ γνώμῃ τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου, ἐξελέγη Πατριάρχης τοῦ Παλαιφάτου καὶ Πρεσβυγενοῦς Πατριαρχείου τῶν Ἱεροσολύμων.

Τῇ 9/11/2005 ἐγένετο ἡ τελετὴ τῆς Ἐνθρονίσεως αὐτοῦ ἐν τῷ Καθολικῷ τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, παρουσίᾳ τῶν Ἐκπροσώπων ἁπασῶν τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ὡς καὶ τῶν Ἐκπροσώπων τῶν Κυβερνήσεων Ἰορδανίας καὶ τῆς Παλαιστινιακῆς Ἀρχῆς, τοῦ ἰδίου τοῦ Ἐξοχωτάτου Προέδρου τῆς Δημοκρατίας τῆς Ἑλλάδος κ. Καρόλου Παπούλια καὶ τοῦ Ἐκπροσώπου τοῦ Ἐμίρη τοῦ Qatar.

Μετά τήν ἐνθρόνισιν Αὐτοῦ, ἡ Α.Θ. Μακαριότης ὁ κ.κ. Θεόφιλος Γ’, πέραν τῆς εἰς ἅπαντας τούς τομεῖς ἐνεργοῦ δράσεως Αὐτοῦ ὑπὲρ τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς ὁμαλῆς λειτουργίας τοῦ Πατριαρχείου καί τῆς προόδου αὐτοῦ, ὑπέρ τῆς πνευματικῆς ζωῆς τοῦ Χριστιανικοῦ Ποιμνίου καὶ τῆς εὐσταθείας τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων, ἐμερίμνησε καὶ διὰ τήν ἀναβάθμισιν τῆς συμμετοχῆς τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων εἰς τὰ Διορθόδοξα καὶ Διομολογιακὰ δρώμενα, πρός διαφύλαξιν ἀντιστοίχως τῆς ἐκκλησιαστικῆς τάξεως κατά τούς ἱερούς τῆς Ἐκκλησίας Κανόνας καὶ ἐνίσχυσιν διεθνῶς τῶν δικαίων καί τοῦ ρόλου τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων.

Οὕτω, συμμετέσχεν εἰς τὴν ἀσχοληθεῖσαν μετά τῆς διαδοχῆς τοῦ Θρόνου τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου Διηυρυμένην Σύνοδον τὸν Μάιον τοῦ 2006 ἐν Σαμπεζύ τῆς Γενεύης, μετέβη δὲ τόν αὐτόν μῆνα πρός Εἰρηνικήν Ἐπίσκεψιν εἰς τὸ Πρωτόθρονον Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως. Ἐπανα-προσεδιώρισε, ἐπίσης, καὶ δὴ διὰ τῆς προσωπικῆς Αὐτοῦ παρουσίας, τὴν συμμετοχήν τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων εἰς τὸ «Παγκόσμιον Συμβούλιον τῶν Ἐκκλησιῶν» καὶ τὸ «Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς».

 Τόν Ὀκτώβριον τοῦ 2007, προσκεκλημένος τῆς Κυβερνήσεως τῶν Η.Π.Α. συμμετέσχεν εἰς τάς ἐν Washington D.C. ἐργασίας τοῦ «Council of Religious Institutions of the Holy Land», συγκληθείσας ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς προωθήσεως τῆς πολιτικῆς εἰρηνευτικῆς διαδικασίας εἰς τὴν Ἁγίαν Γῆν. Μεταξὺ πολλῶν ἄλλων, ἐμερίμνησε διά τήν ἐκπόνησιν ἐγκρίτων ἱστορικῶν μελετῶν καὶ μεταφράσεων ἐπί τῆς Ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων, ἔλαβε δὲ μέρος ὡς προσκεκλημένος εἰσηγητής εἰς ἐπιστημονικὰ καὶ ἄλλα συνέδρια ἐν Ἱεροσολύμοις καὶ ἐν Ἑλλάδι.

Τὸν μῆνα Σεπτέμβριον τοῦ ἔτους 2008, προσκεκλημένος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου ὁ Μακαριώτατος κ. Θεόφιλος  μετέβη εἰς Βρυξέλλας, ἔνθα κατέστησε τάς προοπτικάς και τά προβλήματα τῆς ἐν τῇ Ἁγίᾳ Γῇ Ἐκκλησίας, γνωστά εἰς τούς ἀξιωματούχους τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κοινότητος καί τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς. Τόν Ὀκτώβριον τοῦ ἰδίου ἔτους ἔλαβε μέρος εἰς τήν συνελθοῦσαν Σύνοδον τῶν Προκαθημένων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὸ Οἰκουμενικόν  Πατριαρχεῖον Κων/Πόλεως.

Τὸ ἔτος 2009 συμμετέσχεν εἰς τὸ ἐν Λονδίνῳ συγκληθὲν Συνέδριον «The C-1 World Dialogue» οὗτινος καὶ διωρίσθη Ἀντιπρόεδρος.

Tό ἔτος 2013 ὁ Βασιλεύς τῆς Ἰορδανίας Ἀμπντάλλα ὁ Β’ Ἴμπν Χουσεΐν ἀπένειμε τῷ Μακαριωτάτῳ τήν ἀνωτάτην τιμητικήν διάκρισιν τοῦ κράτους τῆς Ἰορδανίας, εἰς ἀναγνώρισιν τῆς συμβολῆς Αὐτοῦ εἰς τήν προώθησιν τῆς εἰρηνικῆς συνυπάρξεως τῶν θρησκειῶν.

Τό ἔτος 2014, κατά τήν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τῆς Ρουμανίας εἰρηνικήν ἐπίσκεψιν Αὐτοῦ, ὁ Μακαριώτατος ἐτιμήθη ὑπό τοῦ Προέδρου τῆς Ρουμανίας μέ τό ἀνώτατον παράσημον τοῦ κράτους.

Ἐπίσης τό Πανεπιστήμιον τοῦ Βουκουρεστίου ἀπένειμε τῷ Μακαριωτάτῳ τόν τίτλον τοῦ ἐπιτίμου διδάκτορος.

Κατά τήν ἑορτήν τῆς Πεντηκοστῆς τοῦ 2016, ὁ Μακαριώτατος τῇ συνοδείᾳ Ἀρχιερέων μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου καί λοιπῶν πατέρων καί λαϊκῶν Συμβούλων, μετέσχε τῆς ἐν Κρήτῃ  συγκληθεῖσης Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας.

Τόν Αὔγουστον τοῦ 2016 ὁ Μακαριώτατος συνεκάλεσε καί ἐφιλοξένησε τήν 11ην ὁλομέλειαν τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς (Σ.Ε.Μ.Α.) εἰς Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας καί προήδρευσεν αὐτῆς ὡς πρόεδρος τῆς οἰκογενείας τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

Τήν Κυριακήν, 12ην /25ην Σεπτεμβρίου 2016, ὁ Μακαριώτατος προεξῆρξε τῆς τελετῆς τῶν Ἐγκαινίων τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Βλαδιμήρου εἰς Μαυροβούνιον τῇ συλλειτουργίᾳ τοῦ Πατριάρχου Σερβίας κ. Εἰρηναίου, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου καί ἀντιπροσώπων τῶν λοιπῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

Τόν Μάρτιον τοῦ 2017 (9/22 Μαρτίου) προήδρευσεν εἰς τήν τελετήν ἀποπερατώσεως τῶν ἐργασιῶν συντηρήσως καί ἀναστηλώσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου, τῇ πρωτοβουλίᾳ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί τῇ συμφωνίᾳ τῶν Χριστιανικῶν Κοινοτήτων τῶν Φραγκισκανῶν καί τῶν Ἀρμενίων, τῇ μελέτῃ δέ καί ἐκπονήσει τῆς Διεπιστημονικῆς Ὁμάδος τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) ὑπό τόν συντονισμόν τῆς καθηγητρίας κ. Ἀντωνίας Μοροπούλου, βοηθείᾳ τοῦ Ἀρχιτεκτονικοῦ Γραφείου τοῦ Παναγίου Τάφου ὑπό τόν δρ. Θεοδόσιον Μητρόπουλον.

Τόν Ἰούλιον τοῦ 2017 συμμετέσχε εἰς τήν UNAOC Σύσκεψιν μέ θέμα “The Role of Religious Leaders in Peacebuilding in the Middle East” ἡ ὁποία ἔλαβε χώραν εἰς τά ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ Κεντρικά Γραφεῖα τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν.

Τό 2017, δεδομένης τῆς ἀποφάσεως τοῦ Ἰσραηλινοῦ Περιφεριακοῦ δικαστηρίου τῶν Ἱεροσολύμων, δωσάσης κῦρος εἰς τάς ἄνευ ἐγκρίσεως Συνόδου καί παρανόμους συμφωνίας, ἀφορώσας εἰς τήν ἰδιοκτησίαν τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Πύλην τοῦ Δαυΐδ, ὁ Μακαριώτατος διωργάνωσεν ἐκστρατείαν, μέ σκοπόν τήν διαφύλαξιν τοῦ καθεστῶτος τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων καί τήν εἰρηνικήν διαβίωσιν τῶν κατοίκων αὐτῆς.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐκστρατείας ταύτης ὁ Μακαριώτατος ἐπεσκέφθη τήν Α. Μ. τόν Βασιλέα τῆς Ἰορδανίας Ἀμπντάλλα ΙΙ, τόν Παναγιώτατον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον, τήν Α.Ἐ. τόν Πρόεδρον τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ κ. Ρίβλιν, τήν Α.Ἐ. τόν Ὑπουργόν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος κ. Νικόλαον Κοτζιᾶν, τόν Ἁγιώτατον Πάπαν Ρώμης Φραγκῖσκον, τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Κανταρβουρίας κ. Justin Welby, τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομον καί τήν Α.Ἐ. τόν Πρόεδρον τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας κ. Νικόλαον Ἀναστασιάδην. Τό θέμα τοῦτο ἤγειρεν ὁ Μακαριώτατος εἰς τήν ἐν Κύπρῳ Διάσκεψιν τῶν Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν καί εἰς τήν ἐν Ἀμμάν φιλοξενηθεῖσαν Ἐκτελεστικήν Ἐπιτροπήν τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν.

Τόν Ὀκτώβριον τοῦ 2017 ἔλαβε μέρος εἰς τήν «2αν Διεθνῆ Διασκέψιν διά τόν Θρησκευτικόν καί Πολιτιστικόν Πλουραλισμόν καί τήν Εἰρηνικήν Συνύπαρξιν εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν», διοργανωθεῖσαν εἰς Ἀθήνας ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος.

Τόν Σεπτέμβριον τοῦ ἰδίου ἔτους ἐφιλοξένησεν εἰς Ἱερουσαλήμ ὡς Πρόεδρος τῶν Ἀρχηγῶν τῶν Ἐκκλησιῶν τῶν Ἱεροσολύμων τούς ἐκπροσώπους τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου τῶν Εκκλησιῶν τῆς Ἀμερικῆς / National Council of the Churches of Christ  USA (NCC). Τόν Μάϊον τοῦ 2017 (9/22), ὑπεδέχθη εἰς Ἱεροσόλυμα τόν Πρόεδρον τῶν Η.Π.Α. κ. Donald Trump εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως αὐτοῦ εἰς Ἰσραήλ καί Ἱερουσαλήμ.

Τόν Ἰούνιον τοῦ 2018 (15/28-6) ὑπεδέχθη εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως τήν Α.Ὑ. τόν δοῦκα τοῦ Cambridge πρίγκιπα Οὐΐλλιαμ».

Τόν Ὀκτώβριον τοῦ 2018 ὁ Μακαριώτατος συμμετεῖχεν εἰς τήν 50ήν ἐπέτειον λειτουργίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης καί τήν Γ’ Συνάντησιν τῶν «Ἑταίρων» αὐτῆς.

Τόν ἴδιον μῆνα ὁ Μακαριώτατος συμμετεῖχεν εἰς τό «VI Congress of the Leaders of World and Traditional Religions» εἰς τήν Ἀστάναν τοῦ Καζακστάν.

Ακολουθήστε μας :

Σχετικά Άρθρα

Η Εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Γεσθημανή – Adologala.gr

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Τρίτη 31 / 8 / 2021 , 18:42 από news_room Τό Σάββατον, 15ην / 28ην Αὐγούστου 2021, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἰς Γεθσημανῆν, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν, ἐν ᾧ τό Θεομητορικόν Μνῆμα. Κατά τήν ἑορτήν αὐτήν ἡ Ἐκκλησία ὑπομιμνῄσκει εἰς τούς πιστούς της τήν πίστιν […]

Τα Εγκώμια της Παναγίας στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Παρασκευή 28 / 8 / 2020 , 1:40 από adologala.gr Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 14ης/ 27ης Αὐγούστου 2020, παραμονῆς τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τῶν Ἐγκωμίων τῆς Θεοτόκου εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων. Ἡ τελετή αὕτη πρός τιμήν τῆς Θεοτόκου ἀνήκει εἰς τήν τυπικήν καί προσκυνηματικήν […]

Pin It on Pinterest